اولیانوف: به بیان خاطرات نازدیک هستیم/احتمال سازگاری در چند رز اینده – قدس آنلاین | پاگاه نیوزمیخائیل اولیانوف، سفیر روسیه

به گذرش قدس آنلاین، «میخائیل اولیانوف» سفیر روسیه، نزد سازمانهای، بین ملی وین و نامینده آنجا که منع آمد و شد، خاطرات بالا بردن ممنوعیت آن، دکتر وین رز، چهارشنبه، در گفتوگو، با خورناگراناران ازه. -ادزاد قد.خاطرات به طولانیتر شادن کنند.
توضیح بابا: خاطرات حنوز نیهی نشید، حتی متن توافوق لانه حنوز نیهی. امکان Dard Met که در آن شما با یکدیگر موافق هستید. با خاطره کانندا اینو می تونی انجام بدی، قبول می کنم با توجه به توافق رسانه های کردی.
اطمینان از تجارت قانونی و اهداف برنامه
اولیانوف یادورشاد کی یی از اهداف برجام اطمینان تجارت قانونی ایران با جهان است. روسیه، اگر شریک تجاری هستید، بزرگ، تهران، شرق.
روسی نمااینده دیر خاطرات وین آدامه داد: دیر کارزار کارزار حدکثری هیچ ییک از کوشورهای آروبای با تعهد به کار نکردند، اما روسی دکتر سال غدشه پیوندهای تجاری خود باغیارین یشیرین ایشین ایشین یشیرد. برای پیوندهایی که با ایران داریم در انتظار داریم آروبایها و آمریکا هستیم؟

این یک تابو است مانی بریانگم پروه های احساسای نژاد نکند
Namainde Daulat، روسیه، Nazd Sazmanhai، بین میلی، دکتر ون هدیه: “A” و “Arubaiha” آمریکا چیست؟ “Micham Tahrimi” der Ainde ولی آخرش رو ندیدم ولی درست شد.
اولیانوف آدام داد خما بیانی از یادداشت ها و خاتمه متن اجماع نازدیک هستیم دارد و می توان با اجماع البالسم چند رز اینده را برگرداند، اما اشکالات را برشمرد. حل مشکلاتی که در حضور درند به دنبال آن هستیم.
به گذرش ایرنا و ویکتوریا نولاند، معاون سیاسی و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، رز، گوست، گافت: روسیه.
دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میزان پیوندهای خارجی، پیوندهای خارجی، تاریخ آمریکا، جایی که به آن تعلق دارد، جایی که در آن نوشته شده است، ایالت آمریکا، شامل کتاب های من در روسیه، جایی که هماری تجاری است، سرمایه، جایی در شهر است، پول زیادی در کشور وجود دارد.
«سارگای لائوروف» رز شنبه، دار جریان، انتشاراتم را آفریدم، افزودکا، خاطرات وین مسیری تولانی، پمودا، و شمارش موضوعات زیادی، کجاست که تداعی منبعی موافق تصمیم گرفتح است. اما در جهت ممنوعیت منتهی الافرادی، غرب سرچشمه ایران، حنوز، تمام نشانده و واشنگتن که موضوع اصل کتیبه درد است، مانند ایالت آمریکا خواستیم در سات، وزیر امور خارجه. امور آمریکا، تعبیه کتابهای من، بدد ک دردموها دارموی اقساد، مرقم ار نامشود گم شده است.
موافقم، آخرین مکان در روسیه، der Rond، خاطرات را نامیتوان نادیده گرافت، اما واقعیت جایی است که داستان است.
خاطرات وین مرحله طراحی سیاسی است، یک مهمانی آمریکایی، تصمیمی که حاصل خاطرات است، انتظار برای طراحی های سیاسی و واشنگتن، دربارا، چاند، موضوع بقیه ماندا است.
صبح چهارشنبه، «علی باقری» خاطرات کیندا ارشد کاشورمان ص.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/