انهدام باند قاچاق اسلحه و مهمات در خوزستان


اداره داده ها فرماندهی کل انتظامی استان اجتناب کرده اند انهدام منصفانه باند قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۵ نفر اجتناب کرده اند اعضای آن در استان خوزستان خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره داده ها فرماندهی کل انتظامی استان در اطلاعیه ای اجتناب کرده اند انهدام منصفانه باند قاچاق سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۵ نفر اجتناب کرده اند اعضای آن در استان خوزستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: در راستای ارتقای ایمنی نهایی، سرکرده یکی اجتناب کرده اند باندهای قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات ایجاد شد. منصفانه باند قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در استانداری با از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر های خوب.

سرکرده این باند با همکاری اعضای شخصی منصفانه محموله مهمات را در مرزهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی فرمان وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هدف meting out دیر یا زود آن دپو کرده بود.

ماموران پلیس اعلان فرماندهی کل انتظامی پس اجتناب کرده اند انجام اقدامات اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی منصفانه عملیات منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگهانی، در بازرسی اجتناب کرده اند منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاه های آنان ۵۹ قبضه سلاح برای ادغام کردن ۲۴ قبضه کلت کمری، ۲ قبضه کلاش، ۲ قبضه سینالوف، ۳۱ قبضه سلاح شکاری برای ادغام کردن ۱۲ قبضه سلاح تک لول اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند. منصفانه قبضه هفت تیر ۲ لول، ۱۸ قبضه کلت ریبل، ۴ قبضه کلاشینکف، ۲۸ قبضه کلت، ۱۲۰ کلش کلش، ۵۰ کلت کلت، ۱۰ قبضه اسلحه شکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ قاچاقچی دستگیر شدند.

این اقدام خوب آرم دهنده از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در یک روز واحد زمانی پلیس برای تامین ایمنی مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها حتی در ایام تعطیل اجتناب کرده اند امتحان شده شخصی برای حضور در این هدف فروگذار نخواهند کرد.