انتقاد آشنا از عدم پرداخت مستمری ها در آستانه نوروز


شناخته شده اجتناب کرده اند رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیأت مقامات ذیربط خواست تا به اشکال تاخیر در تیز کردن مستمری معامله با کنند.

حقوق بازنشستگانمناسبت ۲ حسام الدین شناخته شده نوشت:

بازنشستگان نیازی به مراجعه سرزده ندارند. فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوه ها برای دیدار بزرگان خانوار عید منتظر مستمری نیستند. دیدار با وزیر رفاه، رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه بینندگان احترام بازنشستگان.