انتصاب سرپرست جدید خبرگزاری صداوسیما – قدس آنلاین | ایستگاه خبریطی حکمی اجتناب کرده اند سوی معاونت سیاسی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای جمهوری اسلامی ایران، حسن عابدینی شناخته شده به عنوان سرپرست جدید خبرگزاری سراسری منصوب شد.

به گزارش قدس اینترنت، حسن عبدینی سال ها شناخته شده به عنوان خبرنگار، مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس این سیستم های تلویزیونی ایفای موقعیت کرده است.

او در زمانی نامشخص در آینده به گفتگوهای هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد در غرب آسیا تیز کردن. عابدینی پیش اجتناب کرده اند این سمت مدیرکل جامعه العالم، رئیس محل کار خبرگزاری جمهوری اسلامی در توکیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند انتصاب شناخته شده به عنوان سرپرست خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، معاونت این خبرگزاری بود.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/