امیر عبداللهیان بار افزایش سرشماری پرواز میان تهران – باکو تایید کرد – قدس آنلاین | پاگاه نیوزوزیر امور خارجه با بخشنامه فرکانس مایان تهران – باکو ایران باکو ایران و جمهوری آذربایجان.

دیدگاه گذرش قدس آنلاین توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و جیحون بایراماف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان جهت تبادل گزارش شده است. اطلاعات، گسترش شهر.

امیر عبداللهیان در جایی که در گرمیدشت سیامین سالگرد به شما یک گرم داده می شود لینک های دیپلماتیک: لینک های دو کشور آکنون در مرحله بشارافت رشیده است.

این شامل اشاره ای به دگرگونی های منطقه قفقاز جنوبی، هدف مشترک دو کشور، رزابات و آرامش، در منطقه دانست، و برجسته کردن آمیدواری به عنوان پاسخ، مسائل باقی مانده از مایان دو کشور، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان با دوراندیشی و بدون مداخله خارجی چاود راه حلی دارد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با فرکانس مایان دو کشور، سرشماری ایران و آذربایجان، نیاز بازگشای مرز زمینی دو کاشور و نظر ایران و پیوندهای اقتصادی هدایت می شود.

امیر عبداللهیان با اشاره به دکتر برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان.

جیحون بایراماو بار آگری شادن اجماع اقتصادی تهران – باکو تایید کرد

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نز تلفنی به من داد با حضور خراسانندی و راند گسترش همکاریها در ماههای آخرین جلسه و پذیرایی کمیسیون مشترک اقتصادی. کرد.

جیحون بایراماف با اشاره به سفر وزیر راه جمهوری اسلامی ایران به باکو، آن رعان، مناسبت های خوب دو کشور، همسایه خاوند و بر آمادقی هیمه، خورش، برای، آگری، شادان. ، اجماع اقتصادی، تایید پاسخ.

این منبع تحقیق و تبادل نظر در مورد تصمیم Daand است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/