امیرمحمد متقیان: من ۲۷ سال سن دارم و مردم هنوز در خیابان لب هایم را می لیسند.
اجتناب کرده اند تذکر انواع این سیستم هایی کدام ممکن است با عمو بورنگ دارم بیش از حد است با این حال حدود ۱۶ سال است کدام ممکن است جمعاً هستیم. من می خواهم متولد ۱۳۷۴ هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۸۴ یعنی اجتناب کرده اند ده سالگی جلوی دوربین بودم.