امیرعبدالله: ایران نگاه مثبت و سازنده ای به افغانستان دارد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزیر امور خارجه در پاسخ به ابراز تاسف عمیق سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان اجتناب کرده اند حوادث جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به تصویر های ما در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات، تاکید کرد کدام ممکن است ایران به نظر می رسید سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده ای به افغانستان دارد.

به گزارش قدس اینترنت، امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه شورای حکومتی انتقالی افغانستان شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دانستن درباره برخی موضوعات مورد کنجکاوی ۲ ملت گفتگو کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه {در این} تصمیم تلفنی تاکید کرد: تعدادی از میلیون برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهر افغان در چهل سال قبلی بازدید کننده جمهوری اسلامی ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل ها مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح برخوردارند.

شاهزاده عبداللهیان با ابراز تأسف اجتناب کرده اند اینکه بازاریابی سوء، متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست دشمنان روابط حسنه ۲ ملت همسایه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان در برخی اجتناب کرده اند جامعه های اجتماعی آشکار شد، حوادث ناگواری را به در کنار داشت.

وی با ردیابی به گفتگوهای شخصی با طرف افغانستانی در اوایل ماه جاری در شهر تونسی چین در محیط نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسید سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده ای به افغانستان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همکاری بین ۲ ملت هیئت هایی جایگزین کردند. {در این} چارچوب کمک های بشردوستانه کشتی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس های شخصی را در حاضر شرکت ها به افراد افغانستان سرزنده نگه می داشت.

رئیس تجهیزات دیپلماسی ملت افزود: بدیهی است کدام ممکن است کاملاً برعکس، اجتناب کرده اند نهاد حاکمیت غیر دائمی افغانستان پیش بینی داریم کدام ممکن است ایمنی اماکن دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات ها در جمهوری اسلامی ایران را به طور درست محافظت تنبل، بر مرزها نظارت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور غیرمجاز را ندهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به تعهدات دوجانبه شخصی حرکت کنند.» «اجرا باید برای ادغام کردن همکاری های حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های مرزی باشد.

امیر عبداللهیان علاوه بر این با استقبال اجتناب کرده اند انتخاب غیر دائمی شورای حکومتی غیر دائمی مبنی بر ممنوعیت کشت داروها مخدر در افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با افغانستان برای رشد کشاورزی متنوع ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است با همکاری ۲ ملت، قاچاق موادمخدر به وجود آید. اشکال برطرف می تواند

ابراز تاسف عمیق اجتناب کرده اند حمله به تصویر های ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات

سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نیز با ابراز تاسف عمیق اجتناب کرده اند رویدادهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به تصویر های ما در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات، اجتناب کرده اند ایمنی درست اماکن دیپلماتیک، دیپلمات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران جمهوری اسلامی ایران {در این} ملت ضمانت داد.

امیرخان متکی با تحسین اجتناب کرده اند میهمان نوازی خوشایند ایران، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها در عمق به افراد این ملت در شرایط دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر، بر امتحان شده کشورش برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ها برای خدمت تاکید کرد. مزیت ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت است. او کدام ممکن است خوب ملت مسلمان همسایه است، ذکر شد کدام ممکن است برای معامله با به اولویت های ایران اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی به موضوع حقوق ایران صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعزام هیئت ایرانی به این منظور به افغانستان استقبال کرد.

امیرخان متقی علاوه بر این بر جدیت طالبان در نبرد با داروها مخدر تاکید کرد.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/