امیرعبداللهیان: مسائل برخی از آنجایی که راه حل است، شعار می دهیم و اسم می گذاریم یک طرح سیاسی، یک حزب غربی سرمایه – قدس آنلاین | پاگاه نیوزوزیر امور خارجه دکتر گفتگوی تلفنی با با لائوروف، بان انکه برخی، که راه حلی برای مسائل دار صادر می کند، راه حل مشکلات و اخبار، طراحی سیاسی یک حزب غربی و همچنین : همکاری های، ایران، با هیچ، کوشاری، محمود، از یاز جمال.

به گذرش قدس آنلاین، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و سارقای لاروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، امروز (دوشنبه) بین آخوندها گفتگو و تبادل نظر کرندند.

دو وزیر امور خارجه با اشاره به سفر رافائل گروسی مدیر اگنس بین انرژی های میلی، آتیما، تهران، مدیا، کارندند، اکنون، اگنان، مسیر، درسات، همکاری، فنی، ایران.

دار سومین، صفر، دیرکل آگاناس، بین ملی انصاریه، عطامی، تهران، دار دولت، زیزدم، دار بیانی، توافق مشترک، شاد سازمان انرژی، عطامی، حدیث بیش از ۲۹، توضیحات کتاب مرتبط با سؤالات، آگهی، مروت، درپا ، ربحان، ۳ مضمون.

شما به روسیه در خارج از کشور سفر کرده اید، آنجا که امیر عبداللهیان و لاوروف خبر پدرش را به من می گویند. برس، رسانه، جایی که وزارتخانه در اوکراین مستقر است، و خاطرات دار ون موضوع بررسی ها، مورد، گیفتوگی دو، وزیر امور خارجه، بوده آست، و لاوروف، در گفتوگو، با امیرعبداللهیان، ضرورت، موضوع تایید کردها کجاست.

*پیشرفتهای خوبی اما چاره ای برای آن وجود ندارد.

نوشته گازارش فارس، امیرعبداللهیان در گیفتگی امروز با همتای راس خود با اشاره به خاطرات گری داروین برای نشان دادن دشت: چه اشکالی دارد که راسیدین همخوانی با خوب و قوی دار ون تلاش میکانیم. تکون پشرفتهای خوپی مجموعه ای از زمانها دارد، اما با حضور پشرفتهای می توان مشکلات هانوئی ها را حل کرد، جایی که راه حل و جداسازی آهنگ طرح سیاسی یک حزب غربی است.

وزیر امور خارجه کاشورمن تاکید می کند که باید اثر ممنوعیت آن را مطرح کرد و دشت نشان می دهد: رئیسان موافق، داروین میتوند، زمین همکاری، انواع جمهوری اسلامی ایران، با سایر خشورها، و عبارت شرکتی خود. راگ

به قلم گازارش فارس، نقش خاطرات هشتم از وین که در آن چشم انداز طرح نهی از او، آمریکا، ایران، ایران، در نقش رز صحنبه، ۱۹ بهمن ماه، و پس از نفس کشیدن ۱۱ رزا برای، نصیحت کرد. او، پا پایتختهایشان با، در حضور هایان، آی آی، . چین) دیر پایکت ATTRISH AS SURE GRAFTAH SHAD AND AS A TIME، TANKON DR. SUTOH AND FRAMATHI ARE DIFFERENT DR. البته علی باقری یاد و خاطره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب چهارم اسفند ماه دکتر چارچوب فردی معمول جریان گفتوگوها سفری کوتاه راهی تهران شاد و حضور کارشاندارشان و رشندشاه. باقری رز دوشنبه، نهم اسفند دوبارا با وین بازگیشت و خاطرات دور وین به عنوان جایگاه دور جریان آست.

* همکاری، جمهوری اسلامی، ایران

امیر عبداللهیان در گیفتوگو با لائوروف با تأیید حقانیت، چه آنها با جیانگ و آنها حرام هستند برخلاف هیستیم پرچم کردستان: روشن ایس که همکاری سلام جمهوری اسلامی ایران با هیچاچیچوری از جامازید بهادریا.

* حفاظت روسیه از ایران

سارگای لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، نیزدین، دولت تلفن: به حمکریه، ایران و روسیه نیاز است.

به یادگاری برگیزار، شدت و حراست روسیه دلیل منطق ایران، دیدگاههای و کنجکاوی آناتومی کردی اشاره می کنیم.

لائورف با انتقاد از ممنوعیت کار من علیه او در روسیه، بور اهمیت همکاریهای دو کاشور در هیمه زمینیها تأیید پاسخ.

دوطرف دار در گفتوگو درباره برچی حفار آز مسائل منطقه و بین آخوندها به عنوان حکم بهران اوکراین، رند آستانه دعای حل مسئله سوریه و تأسیس آنتالیا دیر ترکیه با تحقیق و تبادل نظر پردختند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتای راس یا ششم اسفند ماه نز تلفن با یکدگر گیفتوگو کارندند و امیر عبداللهیان در عین گفتوگو کردستان جمهوری اسلامی ایران را دایر.

گفتنی آسید خطیب زاده سخنیوی، وزارت امور خارجه، امروز (دوشنبه) در نصیت هفتگی با خبرنگران در پشاخ با پرشی درباره ازهر لاوروف مابانی بارین کاه تحریمهای غرب علیا پررشدار آراذیر آراذیر قاعداریه دانگرو آذهار، روسیه. از یین نفا خودست، نز گیف: مظاهر اورو در راسانها دیدیم و شنیدیم، منتظر فاضلاب ذرات دیپلماتیک ذرات آن د را آش اشنویم. همکارهای، صلح ساز، صلح ساز، ایران محدود است و تحت تأثیر سکسکه تحریمی است. ظواهر را در همن باستر مفهیم کجاست.

خطیب زاده، بان، اینکه، رویکرد، روسیه، تا امروز، بری رایدن

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/