الگوی مصرف ماهانه برق خانگی مشخص شد


طبق مصوبه مجلس، الگوی خوردن ماهانه انرژی الکتریکی خانگی کت و شلوار با شرایط اقلیمی، برابر سطحی اجتناب کرده اند خوردن رئوس مطالب می‌شود کدام ممکن است ۷۵ سهم مشترکان خانگی آن اقلیم در وسط درست مثل سال در گذشته کمتر اجتناب کرده اند آن خوردن کرده‌اند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، به نقل اجتناب کرده اند مهر، نمایندگان در مونتاژ علنی همین الان (شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۶ ساختار بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع زدایی اجتناب کرده اند صنعت انرژی الکتریکی ملت را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، الگوی خوردن ماهانه انرژی الکتریکی خانگی کت و شلوار با شرایط اقلیمی، برابر سطحی اجتناب کرده اند خوردن رئوس مطالب تبدیل می شود کدام ممکن است هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ (۷۵) سهم مشترکان خانگی آن اقلیم در وسط درست مثل سال در گذشته کمتر اجتناب کرده اند آن خوردن کرده اند.

وزارت انرژی مکلف است ظرف خوب ماه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی مورد نیاز الاجرا شدن این قوانین، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی – پلکانی (آی-بی-تی) برای مشترکان خانگی با خوردن زیرین تر اجتناب کرده اند الگوی خوردن محدود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مصارف بهتر اجتناب کرده اند نمونه، یارانه اختصاص ندهد.

تعرفه انرژی الکتریکی مشترکین خانگی با خوردن بهتر اجتناب کرده اند الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر اجتناب کرده اند نمونه، مازاد بر آن تا خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم برابر، مازاد بر آن تا ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان مصارف بیش اجتناب کرده اند ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم برابر به همین ترتیب با ضریب نیم (۵ / ۰)، خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم (۵ / ۱)، ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم (۵ / ۲) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ (۵) برابر قیمت تهیه کنید انرژی الکتریکی (متوسط نرخ قراردادهای کسب تضمینی انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند نیروگاه های هوادهی در سه سال در گذشته به علاوه قیمت سوئیچ انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بنزین با تعرفه نیروگاهی) محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده تبدیل می شود.

در تبصره ۱ این ساختار آمده است، در محاسبه صورت حساب انرژی الکتریکی ماه های خوب و دنج برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مناطق خوب و دنج، به همین ترتیب ضریب نیم (۵ / ۰) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت دهم (۸ / ۰) اعمال می‌شود.

بر ایده تبصره ۲ ساختار مذکور، بهای انرژی الکتریکی برای مصارف خانگی کم خوردن تحمل محافظت کمیته کمک امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بهزیستی ملت اجتناب کرده اند کاهش یافته است صد (۱۰۰) سهم برخوردار {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از تعرفه قابل اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بهای انرژی الکتریکی مصرفی واحدهای مسکونی کدام ممکن است مشمول ماده (۵۴) مکرر قوانین مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است کدام ممکن است مقامات در کالا خانه یا خارجی انرژی الکتریکی در هر سال تصمیم گیری می تدریجی.

Share