افزایش ۱۳۰ میلیاردی بودجه درمانی شرکت ماه صلح در سال جاری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شد روابط نمایندگی شهر مفید، سرلشکر امیر نورمحمدی وی در دیدار با روسای درمانگاه های شهرداری تهران اظهار داشت: نمایندگی شهر مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی تحمل نظارت آن باید {به سمت} اشخاص حقیقی آگاه بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اتاق های ذهنی در خصوص موضوعات می خواست تحمیل تبدیل می شود. علاوه بر این باید جستجو در همکاری با دانشکده ها {در این} زمینه باشیم.

مدیرعامل شهر مفید کسب اطلاعات در مورد تولید دیگری این سیستم های شخصی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: سال جلو باید برای ما سالی باشد. دگرگونی او هست. تکریم کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور شرکت ها سلامت باید محور تحولات امسال باشد.

وی با ردیابی به سخنان شهردار تهران در فینال نشست فصلی با مدیران شهرداری، یکپارچه داد: ورزش ما به چند مرحله کاری جدا کردن تبدیل می شود، مرحله مختصر مدت یعنی ساماندهی را پایین اوج گذاشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحریک کردن مرحله میان مدت

نورمحمدی در رئوس مطالب ورزش ها فاز ابتدا اظهار داشت: در ماه های اول مدیریت بدهی جدید، سررسید خریدهای اعتباری در ابتدای سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تعجب آور است {نیروی کار} جوجو فاجعه های بی نظیر نمایندگی این بود کدام ممکن است توانستیم کمک کنیم زوج همکاران ما باید تا نوک سال ۶۰ نسبت بدهی را صنوبر کنیم، حقوق ها به صورت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی اسبابک ها افزایش خواهد یافت.

وی با ردیابی به عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف کلینیک ها در کل سال اظهار داشت: رویکرد پولی ما به امکانات در سال جدید درآمدی ارزش ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوری این سیستم ریزی کرده ایم کدام ممکن است هر وسط فرصتی داشته باشد اجتناب کرده اند درآمدی کدام ممکن است دارد یعنی کادر درمانی ارزش تدریجی. . سه ماهه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن امکانات اجتناب کرده اند مزایای پولی افزایش درآمد برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل نمایندگی شهر مفید رویکرد میان مدت شخصی را بهبود شرکت ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: با امتحان شده های صورت گرفته بودجه معامله با اجتناب کرده اند ۲۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش کشف شد. این جهش بودجه کدام ممکن است برای اولین بار به این بزرگی رخ می دهد، مبنای خوبی برای بهبود این سرویس {خواهد بود}.

به آگاه نورمحمدی، محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اسناد متخصص بدون در نظر گرفتن اشکال تعرفه های دولتی، فرسودگی از کیت به طور قابل توجهی در بخش دندانپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات امنیت در ساختمان کلینیک ها اجتناب کرده اند جمله مشکل های پیش روی ۱۴۰۱ است کدام ممکن است با این سیستم ریزی، امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مسئولان تعمیر می تواند. کلینیک. سرها

در یکپارچه این دیدار کدام ممکن است در سالن شهدای تندرستی محل کار مرکزی نمایندگی شهر مفید محمود برگزار شد. نیازها معاون معامله با نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای کلینیک ها به دقیق بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی پرداختند.