افزایش دستمزد با بیکاری معلق! – اورشلیم آنلاین | ایستگاه خبریبا پیشی تکل دستمزد کارمندان اجتناب کرده اند تورم، مشاوران نگرانند کدام ممکن است ساخت در شهرهای کودک کاهش یابد، {نیروی کار} به شهرهای عظیم منتقل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای مخفیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون از کاف بین {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما توسعه یابد.

حداقل دستمزد کارمندان در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی به ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۹ هزار تومان برای احتساب حق خوراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن رسید تا کل درآمد کارمندان در سال بلند مدت به شش میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان برسد. شورای برتر کار شورا، کارمندان سال بلند مدت ۸۵۰ هزار تومان خوراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ هزار تومان مسکن بدست آمده می کنند. این در حالی است کدام ممکن است کمک قیمت مسکن امسال ۴۵۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک قیمت کار ۸۵۰ هزار تومان {بوده است}.

با این محاسبه حداقل حقوق منصفانه کارمند دارای ۲ فرزند در سال بلند مدت به شش میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۵ هزار تومان می رسد. حداقل دستمزد کارمندان منصفانه فرزند ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۷ هزار تومان است. این ارقام به معنای افزایش حدود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ هزار تومانی کل درآمد کارمندان در سال بلند مدت نسبت به سال جاری است، با این حال ضرر افزایش دستمزد کارمندان چیست؟

اقتصاددانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بخش شخصی معتقدند مقامات ضمن این سیستم‌ریزی برای تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر بیکاری، با حمایت اجتناب کرده اند این افزایش قیمت، موجب افزایش قیمت محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش اشتغال در کارگاه‌های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولمشمول {نیروی کار} می‌شود. قوانین با این حال مهارت تامین پولی کارگران را دارند، خودشان ندارند.

خواه یا نه تصمیم با بیرون یکی اجتناب کرده اند همراهان قابل اجراست؟

مخالفت کارفرمایان با رسانه ها به گمانه زنی ها مبنی بر لغو این لایحه دامن زده است، شبیه مصوبه سال ۸۵ شورای برتر کار کدام ممکن است افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان را تصویب کرد. اجتناب کرده اند اصغر آهنی ها مشاور کارفرمایان در شورای برتر کار می پرسیم در مورد این تخصص خواه یا نه امکان لغو این انتخاب موجود است؟ آهنه‌ها اظهار داشت: گروه کارفرمایان مذاکرات قانع‌کننده، اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌برانگیزی با مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان کارگری برای انطباق با این موضوع داشت، با این حال پس اجتناب کرده اند تفاهم، ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اعضای شورای برتر کار اجتناب کرده اند این انتخاب حفاظت خواهیم کرد. گروه کارفرمایی شبیه سالی کدام ممکن است نمایندگان کارمندان رای شورای برتر کار را نپذیرفتند نتوانست به این لایحه رای دهد با این حال در پایان مبلغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید تا حد زیادی مربوط بود.

با بیرون ضرر واحدهای عظیم با افزایش ۵۷ درصدی

مشاور کارفرمایان در شورای برتر کار در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار ما با دقیق اینکه انواع مشخص شده کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند این رقم {بوده است}، اظهار کرد: ۱۴ ساعت کشتی تا این رقم به ۵۷ سهم رسید. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است واحدهای عظیم قابل دستیابی است شخصی را با این افزایش تطبیق دهند، با این حال واحدهای کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولقطعا در معنی ساخت با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه افزایش قیمت های نیروی انسانی در نتیجه تعدیل در عمق کارمندان نمی شود، اظهار داشت: هر ساله شاهد نوسانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش {نیروی کار} هستیم، با این حال در واقعً کارفرمایان کارمندان ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان شخصی را نمی کشند.

وی با ردیابی به مسائل سه همراه در تصمیم گیری دستمزد اظهار داشت: در تصمیم گیری دستمزد باید اجتناب کرده اند منصفانه سو مشکلات معیشتی نیروی انسانی فکر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری حقوق ها به گونه ای تصمیم گیری شود. کارفرما تجزیه و تحلیل می دهد کدام ممکن است آنها در محافظت دارایی ها انسانی مشکلی ندارند. به مقامات {کمک کنید} تا حرفه تحمیل تنبل. کارفرمایان این رقم را به‌عنوان افزایش دستمزد پذیرفتند، علی‌رغم سبدها فراوان ساخت برای حمایت اجتناب کرده اند معیشت کارمندان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مقامات موظف است به کارفرمایان در محافظت جایگزین‌های شغلی کمک تنبل تا بخش شخصی راهی پیدا کند اجتناب کرده اند آنها حرکت تنبل.

بسته حمایتی مقامات {برای حفظ} اشتغال در موسسات

وی با ردیابی به اینکه مقامات بسته ای را {برای تقویت} توان واحدهای کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولپیشنهاد کرده است، افزود: ظاهرا بسته عمومی این بسته به تصویب هیات وزیران رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم نمایندگان مقامات با کمک این حمایت ها اقدام کنند. بسته ممکن است به شورای برتر کار کمک تنبل.» به طور معمول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش های کارگری {در این} خصوص دیدگاه های متفاوتی دارند، کارفرمایان بازخورد متفاوتی {در این} مورد دارند، با این حال در مورد اینکه این افزایش دستمزد در شورای برتر کار در راستای این موضوع است. وی اظهار داشت: «همه اعضا متفق القول هستند کدام ممکن است همه کارفرمایان به این امر پایبند هستند.» قوانین در واقع مقامات در برابر این امتحان شده کارفرمایان {برای حفظ} مجموعه مالی شخصی نباید در تهیه کنید زیرساخت ها، حمایت های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت تردید تنبل. .

افزایش حقوق با بیرون دخالت مجلس

وی با ردیابی به عدم مشارکت هیچ منصفانه اجتناب کرده اند مسئولان در مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری دستمزد کارمندان، اظهار داشت: این مصوبه ای است کدام ممکن است در شورای برتر کار متشکل اجتناب کرده اند نمایندگان مقامات، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان متعهد شدن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها انتخاب گرفتند. تحت هیچ شرایطی تاثیری {در این} انتخاب {وجود ندارد}، از ما هیچ ملاقاتی با آنها نداشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نیز قانوناً اجازه دخالت {در این} زمینه را ندارد.

وی تصریح می تنبل: متعدد اجتناب کرده اند رسانه ها در گذشته اجتناب کرده اند تصمیم گیری دستمزد می گویند کارمندان اجتناب کرده اند ضرر معیشتی مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق آنها کفاف معیشت آنها را نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کارفرمایان بی عدالت شناسایی می بردند کدام ممکن است این رقم به هر وسیله اجتناب کرده اند کارفرمایان گلایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنش می تنبل. کارفرما باید برقصه…» او با اشاره به احتمال هماهنگی دستمزد کارمندان اظهار داشت: «اینطور نیست.» همه عامل چارچوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانینی دارد. ما معتقدیم کدام ممکن است قوانین حال کار ما یکسری مشکلات دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن مقیاس مختلف باید اصلاح شود کدام ممکن است در جاری حاضر تحقیقات زیادی روی آن در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سال بلند مدت بتوانیم فرآیند های فنی تصمیم گیری حقوق اجرا را خاص کنیم.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/