افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه اجرایی می شود


مدیرعامل نمایندگی تامین اجتماعی اجتناب کرده اند اعمال داروها ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین در افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: با همکاری مقامات افزایش حقوق بازنشستگان اردیبهشت ماه بلند مدت اجرایی تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، در مونتاژ ای با حضور رییس گروه تامین اجتماعی، معاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رییس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای اتحادیه برتر کارمندان بازنشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اتحادیه ایثارگران مقرر شد حقوق بازنشستگان افزایش یابد.

مرهاشم موسوی مدیرعامل گروه تامین اجتماعی ذکر شد: با همکاری مقامات افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه اجرا تبدیل می شود.

وی افزود: داروها ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان فکر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل کارشناسی در خصوص افزایش مستمری بازنشستگانی کدام ممکن است بر ایده ماده ۱۱۱ حداقل مشمول فکر شدند به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها همچنان در جاری {افزایش است}. سطوح تولید دیگری.”

موسوی ذکر شد: رویکرد راهبردی ما متعهد شدن بهتر از انتخاب در بخش عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حقوق ذینفعان با اجماع همراهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های قانونی گروه است.

انواع بازنشستگان اصلی تامین اجتماعی ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۵ هزار نفر است کدام ممکن است امسال مشمول افزایش حقوق می شوند.

گروه تامین اجتماعی شناخته شده به عنوان بهترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از پنجاه نسبت باند ملت را خرس محافظت سیستم های حمایتی قرار داده است.

بر ایده فینال آمار بیش اجتناب کرده اند ۱۴ میلیون نفر در ملت شناخته شده به عنوان بیمه شدگان بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون نفر شناخته شده به عنوان بازنشستگان، اجتناب کرده اند کار افتادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازماندگان تعهدات آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه ای بهره مند می شوند.

با احتساب عالیات این اقشار، در مجموع بیش اجتناب کرده اند ۴۴ میلیون نفر در ملت عضو خانوار تامین اجتماعی هستند.

گرفتار