افتتاح چمن مصنوعی آبدنان


بر ایده مطالعات پذیرش درد; سرزمین این باغ مصنوعی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ متر خانه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیک آن در مارس ۱۹۹۷ پایین گیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مارس ۲۰۱۴ به استفاده از رسید.

مانده این تعهد ۱۵ میلیارد ریال اجتناب کرده اند محل است رهن های سراسری بازدید رئیس جمهور مطمئن است