اصفهان یکی از استان های موفق در اجرای طرح نوروزی پلیس است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی معصوم بیجی در محیط بازدید به استان اصفهان با تبریک سال نو گفت: مجموعه نیروی انتظامی ملت در آمادگی درست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تعهد خطیر بر عهده دارد: جرم خانه شکنی

وی افزود: این سیستم ریزی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی برای هر خوب اجتناب کرده اند پرونده های راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم توسط فرماندهی کل نیروی انتظامی ملت به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل این امر تهیه، تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شد کدام ممکن است در مرحله ملت نیز اجرا شد. نیروی انتظامی اجتناب کرده اند همه عامل بهره مند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همکاری سایر ارگان ها امتحان شده کرده تا {این مهم} را کارآمد انجام دهد.

معصوم بیجی ذکر شد: آمارها آرم می دهد کدام ممکن است ۲ ماموریت خطیر نوروزی در ملت کارآمد اجرا تبدیل می شود، در بخش نبرد با خانه شکنی نیز در متعدد اجتناب کرده اند مولفه ها با افت خوبی مواجه هستیم کدام ممکن است در برخی مولفه ها باید امتحان شده بیشتری شود. موقعیت شخصی مردمان در کمک به خدمتگزاران شخصی در اجرای قوانین در ملت بی بدیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

رئیس بازرسی پلیس کشور ذکر شد: گاهی اشخاص حقیقی شخصی را در اختیار مجرمان ارتکاب جرایمی اجتناب کرده اند جمله نگهداری مقدار زیادی طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه نقد در منازل شخصی قرار می دهند، وقتی هستی که بیشتر اوقات توصیه می شود که به طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه نقد زیاد نیاز است. آنچه را کدام ممکن است برای خوب سپرده صندوق امانات بانکی مورد نیاز است بگذارید.

وی با ردیابی به حضور گشت های علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفی نیروی انتظامی ذکر شد: پلیس همراه با مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام توان شخصی را در بخش های ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم به طور قابل توجهی جرم خانه شکنی در نوروز به کار گرفته است. در بخش مدیریت تردد بدون در نظر گرفتن افزایش دیدنی سفرها همه همکاران در بزرگراه ها هستند.

معصوم بیجی شکسته نشده داد: در بخش راه آهن ۱۲۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اثیری ۳۰ تا ۴۰ نسبت افزایش داشته ایم، این سیستم ریزی به خوبی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید با امنیت، انضباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش درست کار در جاری انجام است.پلیس حضور.”

رئیس بازرسی نیروی انتظامی ملت با ردیابی به وضعیت پلیس در استان اصفهان ذکر شد: با این سیستم ریزی خوبی کدام ممکن است در پلیس اصفهان به پایان رسید، وضعیت این استان خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی های مورد نیاز اجتناب کرده اند یکسال تحریک کردن شد. تا ۲ ماه پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز آغاز شد.» این تعهد در اسفند ماه تحریک کردن شد.

وی افزود: اصفهان یکی اجتناب کرده اند استان هایی است کدام ممکن است علیرغم مواجهه با انواع زیادی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی، با این حال با این سیستم ریزی های خوبی کدام ممکن است در بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد میدانی صورت گرفت، سودآور به اجرای قالب نوروزی شده است. بازرسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های دریافتی اجتناب کرده اند سامانه های دریافتی، وضعیت پلیس این استان مساعد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی در قالب نوروزی سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی {بوده است}.

معصوم بیجی با ردیابی به اینکه تعدادی از سالی است در خدمت مردمان استان اصفهان {بوده است}، ذکر شد: صراحتا بگویم مردمان اصفهان از ما قلمرو، شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیخته هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای ممکن است خوشحال از بود کدام ممکن است خدمت به این مردمان فهیم».

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/الف/
این را برای صفحه اول هدایت دهید