اشتها در کمبود کالری با وزن سالم یا اضافه وزن …: تغذیه


بگذارید بگوییم ، از روی کنجکاوی ، 2 نفر از یک جنس ، قد و غیره هستند. یکی وزن 150 پوند (سالم) و دارای کمبود کالری است ، و شخص دیگر 180 پوند (ناسالم) و دارای کسری کالری است. … آیا فردی با وزن 180 پوند احساس گرسنگی کمتری می کند زیرا از ذخایر چربی خود برای انرژی استفاده می شود؟ چگونه کار می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید