اسکان بیش از ۲۶۰۰۰ مسافر نوروزی در مدارس دزفول


رئیس اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دزفول ذکر شد: ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۴ مسافر نوروزی اجتناب کرده اند ۲۶ اسفندماه تا نوک سفر نوروزی امسال در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسکان تحمل نظارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دزفول اسکان یافتند.

امیر به نظر می رسد طحان افزود: ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ خانواده برابر ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۶ مسافر نوروزی در ایام نوروز در مدارس شهرستان دزفول اسکان یافتند.
وی یکپارچه داد: ۲۳۵ خانواده برابر عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ مسافر نوروزی {در خانه} معلم، ۲۳۰ خانواده برابر عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۵ مسافر نوروزی در اردوگاه شهید قاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۴ خانواده برابر هزار نفر اسکان داده شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۶ مسافر نوروزی در اردوگاه شهید رجایی اقامت داشتند.
رئیس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دزفول تصریح کرد: ۶۰ دانشگاه برای اسکان مهمانان نوروزی دزفول تجهیز شده است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند نوک سفر کنار هم قرار دادن بازگشایی مدارس شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار مسافر نوروزی در سفر نوروزی وارد دزفول شدند.