استان مازندران و سه استان امدادی پیشرو دیگر


به گزارش تابناک مازندران، مهدی ولیبور روز یکشنبه در نشست خبری با ادعا اینکه هلال احمر منصفانه میلیون مسافر درگاه به ملت با کرونا را مورد معاینه قرار داده است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه سال جاری تا مهرماه سال جاری حدود منصفانه میلیون مسافر درگاه اجتناب کرده اند ۲۸ مورد معاینه قرار گرفتند. مرزهای اثیری، دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی ملت».
وی با خاص اینکه با واکسیناسیون جهانی، کرونا کاهش یافته است است، اظهار داشت: خواستن به آزمایش کامپیوتر برای مسافران درگاه اهمیت غربالگری را کاهش داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ساده امدادگران هلال احمر در هشت مرز زمینی در جاری بازرسی کرونا هستند.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی پور ادعا کرد در سال ۱۴۰۰ شمسی گروه کمک هلال احمر حدود ۳۰۰۰۰ عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک رسانی شده است.
وی اظهار داشت: ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۰ مصدوم بر تأثیر تصادف به امکانات درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حوادث رانندگی نیز ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۹ عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۶ نفر اجتناب کرده اند فوتی های قطعی در کمک فنی نجات یافتند.
رئیس گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر با خاص اینکه حدود ۶۰ سهم عملیات ها درمورد به حوادث خیابان ای، ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان ای است، اظهار داشت: استان های مازندران، اصفهان، گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس بیشترین عملیات گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را به سند رساندند.
وی افزود: اجتناب کرده اند ۳۰ هزار عملیات {انجام شده} در سال قبلی حدود ۱۷ هزار مورد درمورد به عملیات ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری بوده کدام ممکن است {در این} بخش نسبت به سال در گذشته حدود ۱۲ سهم افزایش داشته است.
ولی پور اظهار داشت: در اداره راهداری استان های اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان بیشترین کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات رانندگی در سال قبلی را به سند رساندند.
وی در خصوص این سیستم های کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر در سفر نوروزی اظهار داشت: هلال احمر در ۲ بخش پیشگیری اجتناب کرده اند حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات به مردمان ارائه دهندگان رسانی خواهد کرد.
ولی بور در خصوص ورزش های گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در بخش کمک در سفر نوروزی اظهار داشت: حدود منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ پایگاه، وسط غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط عملیاتی با حدود ۱۳ هزار امدادگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادگر در قالب ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۴ خدمه عملیاتی ماهر اند. حدود ۳۰۰۰ آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ بالگرد امدادی کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان بالقوه به مسافران نوروزی هستند.
وی با ردیابی به اینکه عملیات نوروزی گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات اجتناب کرده اند سال ۲۵۰۰ تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ۱۵ فروردین یکپارچه دارد، اظهار داشت: انواع عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در سه روز ابتدایی این مدت نسبت به سال قبلی ۶۴ سهم افزایش داشته است.
رئیس کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات باند هلال احمر دلیل برای این افزایش را انواع عوامل امدادی نسبت به سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه مردمان به هشدارهای امدادی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تا حد زیادی تصادفات درمورد به حوادث {بوده است}. به بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات خیابان ای».