از ترس تحریم عکس و نام دوست دختر پوتین را پاک کنید


عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان معشوقه پوتین اجتناب کرده اند ترس تحریم ها اجتناب کرده اند مکان امپراتوری رسانه ای روسیه بردن شده است.

آلینا کاباوا، ۳۸ ساله، شناخته شده به عنوان رئیس گروه رسانه سراسری NMG برای شخصی نامی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا کرده است، با این حال عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس‌های او {در میان} ترس اجتناب کرده اند تحریم‌های غرب ناگهانی ناپدید شده است.

دیروز آمریکا دوست خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی سابق پوتین را به در کنار همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان لاوروف تحریم کرد.

در همین جاری، الکسی ناوالنی، رئیس اپوزیسیون زندانی، آرزو کرد اقدام غرب علیه پرچم های بوکشی در کرملین شده است.

دستمزد معشوقه پوتین ۸ میلیون در سال تخمین زده تبدیل می شود.

ناوالنی اجتناب کرده اند زندان اظهار داشت کدام ممکن است گروه رسانه سراسری کدام ممکن است عملکرد اصلی ای در دروغ های رسانه ای ایفا می تدریجی، با بیرون شک متعلق به پوتین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسما توسط معشوقه او اجرا می شود.

گروه NMG هیچ توضیحی برای {ناپدید شدن} عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان او ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه او تمیز است.

کاباوا اگرچه تخصص رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ندارد، با این حال اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۴ سمت ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد.

غرب جستجو در اعمال تحریم ها علیه هر شخص خاص اجتناب کرده اند نزدیکان پوتین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی سابق او را در لیست تحریم ها قرار داده است.

اشتراک گذاری