ارتباط فیلم موقعیّت مهدی با مصادیقِ حقوق عامه در سیستان وبلوچستان


ابوالفضل احمدزاده در ذکر شد‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: اکران فیلم سینمایی سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند موقعیّت مهدی در کلانشهر زاهدان اقدام باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری فوق العاده موثری است چرا کدام ممکن است دیدن فیلمی شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده آموزنده اجتناب کرده اند شخصیتی بی همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر در حفاظت اجتناب کرده اند حریم ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای جغرافیایی کدام ممکن است کمتر به عصر درست در این لحظه شناسانده شده، ستودنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه به خوبی توانسته شکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوا را با تقطیعِ روزی اجتناب کرده اند مسکن خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی شهید مهدی باکری جدا هم قرار داده ، بر تأثیر آن اجتناب کرده اند به نظر می رسید خواننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیننده می افزاید.

وی افزود: فوق العاده خوشحالم کدام ممکن است در شهر زاهدان کدام ممکن است هریک اجتناب کرده اند مصادیقِ احیایی حقوق عامّه آن به مثابه موقعیّت مهدی است خدمت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فیلم مرا به مرزهای عقیدتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی شهید مهدی باکری در حفاظت اجتناب کرده اند هویّت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیان ایران اسلامی، نزدیک تر مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ادراک راسخ هستم کدام ممکن است تبیینِ بخشی اجتناب کرده اند مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتِ معنادار شهیدان در عصر کنونی، هم چنان نیاز روز است کدام ممکن است بانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان باکلاس، باید بر آن تکیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثاری در خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مطابق با} دیدگاه های والایِ شهیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسراء را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعانِ دقیق نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملّت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیت ایرانی بسازند.

سرپرست معاونت حقوق عامّه در نحوه ارتباط فیلم موقعیّت مهدی با ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادیقِ صیانت اجتناب کرده اند حقوق افراد چنین خاص کرد: در به نظر می رسید اول شاید برخی بر این ادراک باشند کدام ممکن است گذشته تاریخی حفاظت مقدس قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادگاران آن برجای مانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختِ فیلم هایی نظیر موقعیّت مهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید «چ» شهید چمران در راستای خشمگین نگه از گرفتنِ یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهیدانِ عظیم حفاظت مقدس است.

وی یکپارچه داد: باید با نگاهی از واقعی تر به جادهّه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان خطاب به همه افراد ایران پایین چنین ذکر شد کدام ممکن است ادامه دارد {در این} استان پهناور، مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس در واقع تمام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواعِ شهیدانِ برحق این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم طی سال های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علتِ روشن ادّعای ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتّی خدمتِ صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً گمنام {در این} استان اجتناب کرده اند سوی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیرانِ ایران اسلامی، چهره عکس اجتناب کرده اند حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتِ مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد تبیین است کدام ممکن است با جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرویشان بر آن صحّه می گذارند.

احمدزاده تصریح کرد: خندق حفاظت اجتناب کرده اند حقوق افراد مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، در هر موقعیّتی، انطباقِ کاملی با موقعیّت مهدی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چمران ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرحسینی ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان جلودار کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله هیمنه دشمنانِ نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانِ اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محرومیّت اجتناب کرده اند چهره این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم توسّط مدیرانِ ارزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی، بر استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استمرار حفاظت مقدس تأکید می تنبل.

وی ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر مصداقی اجتناب کرده اند حقوق عامّه کدام ممکن است {در این} استان، احیاء یا صیانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن تبدیل می شود به بیانی موقعیّت مهدی را به خاطر می آورد کدام ممکن است باید فرمانده، شخصی در جبهه مقدّم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان برکفان را به نزد شخصی دعوت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اینکه، فرمانده عقب بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها را به ورودی بفرستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به معنای محبوبیتِ موقعیّت مهدی در جادهّه زر خیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنج پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگه احد است.
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید