ادامه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی برای سومین ماه متوالی – قدس آنلاین | ایستگاه خبریفینال گزارش موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند آمارهای مالی دی ماه ۱۴۰۰ حاکی اجتناب کرده اند شکسته نشده الگو نزولی نرخ انبساط نقدینگی برای سومین ماه متوالی در نیمه دوم سال است.

به گزارش قدس تحت وب، تجزیه و تحلیل آمار چاپ شده شده اجتناب کرده اند متغیرهای مالی در اولین ماه زمستان سال جاری آرم می دهد کدام ممکن است کمیت نقدینگی در نهایت دهمین ماه سال ۱۴.۶ سهم برابر ۴۵۰ هزار میلیارد ریال {بوده است}. . به عبارت تولید دیگری کمیت نقدینگی در دی ماه نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته ۳۹.۸ سهم افزایش داشته کدام ممکن است نسبت به ماه های در گذشته کاهش داشته است.

نرخ انبساط کمیت نقدینگی در آذرماه در شرایطی ۳۹.۸ سهم بود کدام ممکن است این نرخ در سه ماهه در گذشته یعنی مهر، آبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذر ۱۴۰۰ به همین ترتیب ۴۲.۸، ۴۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱.۴ سهم بود کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند شکسته نشده الگو نزولی دارد. این نرخ برای سومین ماه متوالی است او هست.

اساس مالی نیز مدیریت شد

تجزیه و تحلیل بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند آمارهای چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مرکزی آرم داد کدام ممکن است در آذرماه امسال علاوه بر این کاهش نرخ انبساط نقدینگی، تنظیمات اساس مالی همراه خود الگو نزولی در کنار {بوده است}. اساس مالی در دهمین ماه سال نسبت به دی ماه سال در گذشته ۳۵.۵ سهم انبساط داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تنظیمات ماه در گذشته (۳۷.۶ سهم) همراه خود کاهش در کنار {بوده است}.

علاوه بر این عمیق چاپ شده شده آرم می دهد در دی ماه سال جاری، خالص دارایی های خارجی نظام بانکی بالغ بر ۷۱۶۳.۱ میلیارد ریال بوده کدام ممکن است نسبت به دی ماه سال در گذشته ۳۲.۷ سهم افزایش داشته است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، خالص دارایی های خارجی موسسه مالی مرکزی در اولین فصل زمستان همراه خود انبساط ۲۴.۸ درصدی نسبت به دی ماه سال در گذشته به ۵۰۳۸.۵ هزار میلیارد ریال رسید.

خالص دارایی های خارجی موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری در آذرماه امسال بیش اجتناب کرده اند ۲۱۲۴ هزار میلیارد ریال بوده کدام ممکن است نسبت به آذرماه سال قبلی ۵۵.۹ سهم افزایش داشته است.

در نیمه خالص دارایی های خانه نیز تفسیر تبدیل می شود کدام ممکن است خالص دارایی های خانه در اولین ماه زمستان سال جاری بالغ بر ۳۷۸۵۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده کدام ممکن است نسبت به آذرماه سال قبلی ۴۱.۳ سهم افزایش داشته است.

تأمین: کیهان

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/