اختصاص دو مدرسه ۱۵ کلاسه برای اسکان مسافران نوروزی در خمیم


فرماندار شهرستان خمیم دیروز اجتناب کرده اند محل اسکان فرهنگیان شهرستان خمیم در دانشگاه آل یاست بازدید کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، اسفندیار گشا دیروز در محیط بازدید اجتناب کرده اند اسکان مدرسین در مدارس تصدیق شد: اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند لغایت ۱۱ فروردین ۱۹۸ مسافر در مدارس انعطاف پذیر اسکان داده شدند.

فرماندار شهرستان خمیم ذکر شد: اقامتگاه فرهنگیان انصافاً کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران است، ۲ دانشگاه در قالب ۱۵ گروه درس در مرحله شهرستان برای اسکان میهمان نوروزی تجهیز شده است، مسافران می توانند با برای مشاوره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نسبت به اسکان شخصی اقدام کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور برتر مقامات در شهرستان خاطرنشان کرد: تمام امتحان شده شخصی را به کار خواهیم بست تا بعد اجتناب کرده اند نوروز ۱۴۰۱ با رعایت مناسب پروتکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی مصوب معادل دوران پیش اجتناب کرده اند کرونا مورد استقبال هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران باکلاس قرار گیرد. دوران، به منظور که خاطرات بازدید به شهری اخیر مقدمه باقی {می ماند}.

مشارکت کردن