اختصاص بیش از ۲۰۰۰ انشعاب آب و فاضلاب در شهرستان تالش


سرپرست امور آبفای تالش اجتناب کرده اند جابجایی ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱ انشعاب آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب {در این} شهرستان در سال قبلی خبر داد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا حمید آذر در حال حاضر ذکر شد: سال قبلی ۲۰۴۴ سطح انشعاب آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ سطح انشعاب فاضلاب در شهرستان تالش به نامزدها واگذار شد.

وی مجموع انشعاب های واگذار شده را ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۸ مورد عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: صاحبان خانه احترام در گذشته اجتناب کرده اند هر گونه عملیات عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی باید نسبت به کسب حق انشعاب آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب اقدام کنند.

آذر با خاص اینکه تحمیل انشعاب با بیرون مجوز اجتناب کرده اند نمایندگی آبفا تخلف است، تصریح کرد: با متخلفان {در این} زمینه برخورد قانونی ممکن است.

وی نصب قانونی انشعابات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را موجب تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد شرکت ها به مشترکین دانست.

اشتراک گذاری