احضار کاردار سوئد به وزارت امور خارجه ایران – قدس آنلاین | ایستگاه خبریدر پی هتک حرمت به قرآن کریم، کاردار سوئد در غیاب فرستاده سوئد به وزارت امور خارجه احضار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع مقامات سوئد برای نوک دادن به استکبار شخصی در بخش قرآن کریم. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت شوید کدام ممکن است در بلند مدت تولید دیگری تکرار نمی شود.

به گزارش قدس اینترنت، در پی حوادث جدیدترین سوئد کدام ممکن است در نتیجه سوزاندن قرآن کریم توسط راسموس پالودین، رئیس منصفانه فرقه راست افراطی در لینشوپینگ شد، کاردار سوئد در تهران در غیاب فرستاده ملت در امروز (یکشنبه). ماه توسط رئیس محل کار سوم اروپای غربی در وزارت امور خارجه احضار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعتراض از حداکثر جمهوری اسلامی ایران به اقدام توهین آمیز به این شخص خاص کدام ممکن است متأسفانه به بهانه آزادی این شخص خاص {انجام شده} است، مطلع شد. خاص با حمایت پلیس سوئد.

جامعه تلویزیونی TRT World عکسها شخص خاص را در سوئد منتشر شده کرد کدام ممکن است برای بدنام کردن قرآن کریم کتاب مقدس را منقل زد. این راسموس پالودین، رئیس حزب راست افراطی دانمارک بود کدام ممکن است قرآن را در محله سوئد سوزاند. همانا او قرآن کریم را به اهانت انداخت.

سوئد اقدامات عاجل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعانه ای را برای نوک دادن به استکبار در زمینه قرآن کریم انجام می دهد.

رئیس محل کار سوم اروپای غربی در وزارت امور خارجه کدام ممکن است این اقدام توهین آمیز در ماه مبارک رمضان را محکوم می تنبل، مجدداً وظیفه مقامات سوئد {در این} زمینه را برعهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات سوئد خواست تا اقدامات بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع {در این} خصوص متعهد شدن تنبل. نوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین جسارت در قرآن کریم. با بیرون تکرار در بلند مدت

وی توهین به مقدسات بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیارد مسلمان روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریحه دار کردن احساسات آنها را بدترین نقض قابل دستیابی آزادی خاص عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این حادثه ناگوار کدام ممکن است خرس حمایت پلیس سوئد رخ داد، وجهه سوئد را در بین مردمان خدشه دار می تنبل. مسلمانان {در سراسر} جهان.”

در پاسخ، کاردار سوئد با ابراز تاسف اجتناب کرده اند این حادثه در ملت مبدأ شخصی، اظهار داشت کدام ممکن است بلافاصله موضوع را به افسران ملت مبدأ شخصی خواهد داد.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امروز به این اقدام توهین آمیز پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن پاسخگویی مقامات سوئد به خاطر هتک حرمت به قرآن کریم، اظهار داشت: ما اجتناب کرده اند تکرار چنین اعمالی جلوگیری می کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس اجتناب کرده اند تحریک کردن اقدامات ضداسلامی در سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش «راسموس بالودان»، رئیس جریان راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد اسلام با عنوان «جاده دردسرساز» در هتک حرمت به قرآن کریم، سوئد تظاهراتی انجمن داد. نبرد ها در روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه رخ داد. (همین جا بیاموزید) گزارش شد کدام ممکن است حدود ۲۰۰ نفر اجتناب کرده اند تظاهرکنندگان در حمایت اجتناب کرده اند کلام الله مجید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت هتک حرمت به قرآن کریم با پلیس حاوی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی خودرو را به منقل کشیدند.

ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر سوئد در پاسخ به این اختلاف اظهار داشت: «در سوئد، مردمان اجازه دارند بازخورد شخصی را خاص کنند، چه خوشایند باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه خطرناک». این بخشی اجتناب کرده اند دموکراسی ماست. صرف تذکر اجتناب کرده اند تذکر خواهید کرد، به هیچ وجه نباید به خشونت متوسل شوید. ما به هیچ وجه آن را نمی پذیریم.»

راسموس پالودان انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: “این دقیقا شبیه به پاسخ عقب کشیدن است کدام ممکن است او تمایل دارد ببیند. هدف بی نظیر او اینجا است کدام ممکن است مردمان را علیه یکدیگر قرار دهد.”

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/