احداث ۱۰ مجتمع ویژه خدماتی در مناطق گردشگری در البرز


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرج، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح‌الله حسین‌زاده، معاون گردشگری وزارت میراث زیبایی شناختی در نشستی تخصصی با رویکرد بهبود صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد جاذبه های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان البرز با حضور مدیران مربوطه در خصوص تحمیل ۱۰ مجتمع ویژه خدماتی در مناطق گردشگری استان به تفاهم رسیدند.

عبداللهی با ردیابی به نیاز تدوین سند کامل گردشگری در استان، ذکر شد: اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان باید در اسرع وقت نسبت به احصا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا عوامل گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت {در این} بخش اقدام تدریجی.

وی افزود: البرز در بخش های مختلف گردشگری، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی، جایگزین های متعددی دارد کدام ممکن است تاکنون مغفول مانده اند اجتناب کرده اند این رو باید با جدیت بیشتری به این امر معامله با شود.

استاندار البرز ذکر شد: این تفاهم نامه ضمن اینکه سازمانی وزارت میراث زیبایی شناختی را در خصوص تحمیل مجتمع‌های ویژه خدماتی در کنار دارد، البرز را نیز به نصب تابلوهای راه اندازی شد جاذبه های گردشگری استان، مکلف کرده است.

عبداللهی افزود: این رویکرد در راستای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صنعت گردشگری فوق العاده مغتنم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در البرز همراهی مورد نیاز صورت می‌پذیرد.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است این مجتمع‌های خدماتی برای ادغام کردن سرویس‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی اجتناب کرده اند این قبیل به در کنار پتانسیل ها راه اندازی شد جاذبه های گردشگری استان می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت پایلوت کشوری در البرز اجرایی احتمالاً خواهد بود.

انتهای پیام/ج
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید