ابطال دستور غیرقانونی سعید محمد توسط دیوان عدالت اداری/ در دبیرخانه مناطق آزاد چه خبر است؟


مناطق آزاد

رویداد۲۴ این هفته، هفته خوشایندی برای سعید محمد در شورای برتر مناطق آزاد نبود؛ چه اینکه انتخاب دبیر شورای برتر مناطق در دیوان عدالت اجرایی نقض شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن او کدام ممکن است گلایه داشت اختیاراتش کم است، با این انتخاب بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند اختیارتش نیز کاسته شد.

ماجرا اجتناب کرده اند این قرار بوده کدام ممکن است در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰  مناسب ۲۰ روز پس انتصاب سعید محمد  {به سمت} دبیر شورای برتر مناطق آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه ملت، او نامه‌ای به تمام مدیران مسئله مناطق می‌زند کدام ممکن است در آن ۴ مورد اصل جدید صادر می‌شود کدام ممکن است طی آن تاکید شده در راستای توافق در پیشبرد نیازها سازمانی مناطق آزاد، اولا همه تفاهمنامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادها در گذشته اجتناب کرده اند انعقاد باید به اطلاع دبیرخانه برسد. دوما تمام انتصابات باید با توافق دبیرخانه انجام شود. سوما تمام سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی با دبیرخانه هماهنگ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارما اینکه هرگونه قرارداد اعم اجتناب کرده اند واگذاری، اجاره، کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در گذشته اجتناب کرده اند انعقاد به اطلاع دبیرخانه شورای برتر مناطق برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصورت انطباق با آن، اقدام به انعقاد قرارداد شود.

{در این} نامه علاوه بر این هشدار داده شده کدام ممکن است در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، با مدیران مسئله مناطق برخورد احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه عدم رعایت مشخصا بر عهده مدیران گفتن شده است.

سعید محمد مناطق آزاد

این مصوبه سعید محمد در مناطق آزاد در واقع با مخالفت‌های گذراندن شده است. منتقدان اجتناب کرده اند روز گفتن این اصل العمل مشاوره بودند مناطق آزاد شخصیت حقوقی بی طرفانه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات، توسط هیات مدیره گروه‌ها اداره می‌شوند، ۹ دبیرخانه.

علاوه بر این هیات مدیره مناطق هم اجتناب کرده اند سوی اعضای هیات مقامات کدام ممکن است مجمع مناطق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با موافقت رییس جمهور محدوده می‌شوند به همین دلیل مصوبه جدید سعید محمد مغایر قوانین است. در بازه‌ شش ماه سال قبلی تمام مناطق آزاد جنوب ملت اجتناب کرده اند جمله کیش، قشم، چابهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروند همزمان با سرپرست اداره مدیریت شوند. نکته تولید دیگری اینکه این شائبه کسب اطلاعات در مورد احکام سعید موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینکه مشاوره شده {افرادی که} در هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ معاونین گروه‌ها منصوب شده‌اند، عمدتا اعضای ستاد انتخاباتی سعید محمد بوده‌اند.

همه اینها در حالی بوده همه احکام اجتناب کرده اند سوی محمد با بیرون مصوبه مقامات صادر شده کدام ممکن است این چیزها هیچکدام مطابق قوانین نبوده است. پیامد صدور این احکام اینجا است کدام ممکن است آنها تا روزی‌کدام ممکن است عضو هیات مدیره نشده‌اند، حق امضای اسناد تعهدآور را هم ندارند.

دستورالعمل جدید این تصور را برای دبیرخانه تحمیل کرده کدام ممکن است دبیر مناطق رییس بالادست مناطق است. این در حالی است کدام ممکن است چنین اختیاری در قوانین به دبیر داده نشده است. اینکه خواه یا نه دبیر باید رئیس مدیران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین باید عوض شود، بحث عکس است با این حال اینکه قوانین در جاری حاضر چیست، عالی بحث تولید دیگری. در جاری حاضر قوانین تاکید کرده کدام ممکن است دبیر شناخته شده به عنوان رئیس مدیران مسئله مناطق نیست اما علاوه بر این تنها متولی توافق با سایر تجهیزات‌های اجرایی است.

مکاتبات جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل المعل‌های صادر شده موجب شد کدام ممکن است در تبصره بودجه سالهای قبلی، نمایندگان مجلس در تصمیمی جدید اختیارات، وظایف، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ تشکیلات دبیرخانه را به وزارت اقتصاد منتقل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ وزیر را آگاه از مجلس بدانند.

در واقع سعید محمد پیش اجتناب کرده اند این تلویحا اجتناب کرده اند کاهش اختیارات مدیران انتقاد کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره بود «مدیران مناطق هیچ اختیاری در مناطق آزاد ندارند. امارات برای مناطق آزاد عالی امیر گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بندر، فرودگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی را انجام می‌دهد، ترکیه برای این کار والی منصوب کرده با این حال مدیران ما اختیاری ندارند.»

نکته غیرمعمول آنکه اصل العمل سعید محمد انصافاً در تضاد با دیدگاه‌های او {بوده است}؛ اجتناب کرده اند عالی طرف او در مونتاژ‌ای کدام ممکن است در ستاد مالی استان خوزستان برگزار شده، اجتناب کرده اند نداشتن اختیارات گلایه می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری خودش مابقی اختیارات را انصافاً اجتناب کرده اند مدیران مسئله می‌گیرد.

احتمالا {به دلیل} همین انتقاد بوده کدام ممکن است سعید محمد با دستورالعمل‌های جدید شخصی درخواست شده است در جستجوی افزایش اختیاراتش {بوده است}؛ این در حالی است کدام ممکن است دستورهای جدید هیچکدام منطبق بر قوانین نبوده است. یکی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است انگیزه بوتلگ بودن اصل سعید محمد بوده، نامه‌ای اجتناب کرده اند اسحاق جهانگیری است کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۱۷ آبان ۱۳۹۶ بوده کدام ممکن است با اصل اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید با سریع رئیس گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی در اجرای بند الف ماده ۶۵ قوانین احکام ابدی این سیستم‌های بهبود ملت، مدیران مسئله گروه‌های مناطق آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری، هم‌تراز با افسران مطابق قوانین مدیریت شرکت ها کشوری تصمیم گیری می‌شوند.

قانون مناطق آزاد

بر اساس قوانینی کدام ممکن است وجود داشته، شکایتی اجتناب کرده اند دستورالعمل جدید دبیرخانه مناطق آزاد شده کدام ممکن است به دیوان عدالت اجرایی گذشت است. دیوان عدالت اجرایی پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل ماجرا رای شخصی را اینگونه صادر کرده است کدام ممکن است دستورالعمل دبیر شورای برتر مناطق ازاد خارج اجتناب کرده اند صلاحیت مقام صادرکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر کرده کدام ممکن است هر قلمرو توسط سازمانی کدام ممکن است به صورت مشترک با شخصیت بی طرفانه تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه آن متعلق به مقامات است، اداره می‌شود. ضمن اینکه بر مقدمه ماده ۸ قوانین مذکور گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های تابعه آن مجاز هستند قرارداد‌های مورد نیاز را با کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی منعقد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با سرمایه‌گذاری خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی با رعایت قوانین قوانین اساسی برای انجام قالب‌های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی مشارکت کنند.

مصوبات مناطق آزاد

مصوبات سعید محمد در مناطق آزاد

انتصابات سعید محمد