آیا کشیدن قلیان و کشیدن قلیان روزه را باطل می کند؟


عقیق:یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف دین مبین اسلام کدام ممکن است اجتناب کرده اند اهمیت خاصی برخوردار است، فراگیری احکام است دین او هست. {کسی که} اسمش را اسلام بگذارد دین او انتخاب گرفت به طور مناسب این سیستم های او را در تمام زمینه های مسکن شخصی بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مبانی حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت تدریجی. دین انجام چنین تعهد ای درهم آمدن است کدام ممکن است مسلمان بداند کدام ممکن است به چه مقدار احکام دینی خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه چیزهایی خواستن دارد به همان اندازه به شما فرصت دهد در مسکن شخصی آن ها را اجرا تدریجی. پاسخ سوالات فقهی کدام ممکن است قبلا در همین جا چاپ شده شده است را می توانید تبصره کنید.

اجتناب کرده اند جمله موضوعاتی کدام ممکن است سوالات زیادی را مطرح می تدریجی، امتیازات صبحانه، سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلیان است.

آیت الله خامنه ای:

عالی پرس و جو- ممکن است به سیگار عادت دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه رمضان تمام تلاشم را می کنم کدام ممکن است روزه نگیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث ناراحتی زیادی برای {اعضای خانواده} ام تبدیل می شود. مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودم اجتناب کرده اند مکان خارج شدم سختی ممکن است حلقه غیر مستقیم تلنگرحرفه ممکن است چیست؟

جخواهید کرد باید ماه مبارک رمضان را روزه بگیرید دانه های اسپرسو بنابر هشدار، کشیدن سیگار در جاری روزه جایز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندخویی با بیرون هدف همراه خود دیگران جایز نیست. حرکت کنید.

عالی پرس و جو- خواه یا نه برای {کسی که} قلاب سیگار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور است زمانی تعدادی از نخ سیگار بکشد به همان اندازه روزه اش دقیق است، بالقوه است؟

ج) متعاقباً باید اجتناب کرده اند روزه هشدار کرد دار: خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از دود تنباکو پرهیز تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اضطرار افطار نمی شود.

عالی پرس و جو- خواه یا نه برای {کسی که} قلاب سیگار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور است زمانی تعدادی از نخ سیگار بکشد به همان اندازه روزه اش دقیق است، بالقوه است؟

ج) متعاقباً باید اجتناب کرده اند روزه هشدار کرد دار: خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از دود تنباکو پرهیز تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اضطرار افطار نمی شود.

عالی پرس و جو- کشیدن سیگار ناشتا چه حکمی دارد؟

جروزه واجب است دار: خانه اجتناب کرده اند دود طیف گسترده ای از تنباکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این داروها داروها مخدر اجتناب کرده اند طریق سوراخ بینی هر دو زیر سوراخ بینی است زبان این ممکن است زباله را بمکد.

عالی پرس و جو- مقاله استافراداجتناب کرده اند تنباکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای تولید دیگری مناسب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از دقیقه زیر زبان گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجتناب کرده اند دهان پوست می اندازد. باطل شد روزه است هر دو ۹؟

ج) اگر بزاق همراه خود ماده ای ترکیب کردن شودافرادرا انتخاب کنید و انتخاب کنید فرو برداشتن آن روزه او را باطل می تدریجی.

آیت الله سید علی سیستانی:

مسأله ۱۵۸۲- دانه های اسپرسو ذخیره تحت فشار گرد و غبار در گلو هدفمند شده است روزه داری باطل است، خواه گرد و غبار اجتناب کرده اند چیزی باشد کدام ممکن است مصرف کردن آن جایز است، مربوط به آرد، هر دو گرد و غبار حرام است، مربوط به گرد و غبار.

مسأله ۱۵۸۳- کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار با بیرون کانون اصلی را به گلو برسانید. روزه داری باطل نمی شود

مسأله ۱۵۸۴- اگر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان پیدا شود گرچه ممکن است متوجه شدم او قادر خواهد بود مراقبت تدریجی با این حال مراقبت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گلو می رسد دانه های اسپرسو برای هشدار اجتناب کرده اند روزه شخصی حفاظت کرد. با این حال اجتناب کرده اند کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ناشی اجتناب کرده اند باد هر دو طوفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً اجتناب اجتناب کرده اند آن فوق العاده سخت است. حیاتی نیست برای جلوگیری.

مسأله ۱۵۸۵- روزه واجب است سیگار کشیدن سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنباکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید … حتی بلعیده نشد.

مسأله ۱۵۸۶- اگر اهمیتی نمی دهید، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هر دو سیگار کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند این طریق موجود در حلق شود، اگر دانش هر دو دانش باشد کدام ممکن است به حلق نمی رسد، روزه اش دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ببیند. پاسخ آن کدام ممکن است به گلو نرسد برای او بیشتر است روزه داری برای جبران.

مسأله ۱۵۸۷ – اگر فراموش کند که روزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواظب شخصی نباشد، یا خاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن را دوست نداشته باشد. گلو اگر به اینجا رسید روزه اش را باطل نمی شود.

مسأله ۱۵۸۸- اوج را انصافاً در آب فرو کنید روزه داری باطل نمی شود، با این حال کراهت شدیدی دارد.

آیت الله جعفر سبحانی:

مسأله ۱۲۷۶- برای حضور در گرد و غبار هدفمند در گلو، متعاقباً هشدار واجب است روزه داری باطل است، خواه گرد و غبار چیزی باشد کدام ممکن است مصرف کردن آن جایز است، مثلاً آرد، هر دو گرد و غبار حرام باشد.

مسأله ۱۲۷۷- اگر به خاطر باد بود، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان پیدا شد ممکن است متوجه شدم او مواظب نباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو به گلو ببر متعاقباً هشدار واجب روزه او را باطل می تدریجی.

مسأله ۱۲۷۸- روزه واجب است دار: خانه بخار غلیظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دود را قورت ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی اجتناب کرده اند کشیدن سیگار .

مسأله ۱۲۷۹- اگر اهمیتی نمی دهید، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هر دو بخار هر دو سیگار کشیدن اگر اجتناب کرده اند این طریق موجود در حلق شود، اگر دانش تدریجی کدام ممکن است به حلق نمی رسد، روزه اش دقیق است.

مسأله ۱۲۸۰- اگر فراموش کند که روزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیتی ندارد، یا غبار نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن گلو اگر به اینجا رسید روزه اش را باطل نمی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت امکان باید خارج شود.

آیت الله حسین وحید خراسانی:

مسأله ۱۶۱۱- متعاقباً هشدار گرد و غبار به همان اندازه گلو روزه داری باطل است، خواه گرد و غبار چیزی باشد کدام ممکن است مصرف کردن آن جایز است، مربوط به آرد، هر دو مصرف کردن آن حرام باشد، مربوط به گرد و غبار.

مسأله ۱۶۱۱- متعاقباً هشدار گرد و غبار به همان اندازه گلو روزه داری باطل است، خواه گرد و غبار چیزی باشد کدام ممکن است مصرف کردن آن جایز است، مربوط به آرد، هر دو مصرف کردن آن حرام باشد، مربوط به گرد و غبار.

مسأله ۱۶۱۲- اگر همراه خود باد، گرد و غبار گرچه آنجا باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص ممکن است متوجه شدم مواظب نباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گلو شانه متعاقباً را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} روزه اش می افتد.

مسأله ۱۶۱۳- روزه واجب است دار: خانه بخار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دود ساطع شده اجتناب کرده اند سیگار، تنباکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن غلیظ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیده نمی شود.

مسأله ۱۶۱۴- اگر اهمیتی نمی دهید، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هر دو سیگار کشیدن هر دو بخار غلیظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن کدام ممکن است موجود در حلق شود اگر دانش هر دو دانش داشته باشد کدام ممکن است به حلق نمی رسد، روزه نگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ببیند. غیر مستقیم کدام ممکن است به گلو نمی رسد، متعاقباً برای هشدار طرفدار تبدیل می شود روزه داری برای جبران.

مسأله ۱۶۱۵- اگر فراموش کند که روزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیتی ندارد، یا غبار نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن گلو اگر به اینجا رسید روزه اش را باطل نمی شود.

آیت الله جوادی آملی:

مسأله ۱۶۹۰- برای هشدار انداختن غبار غلیظ در گلو. روزه داری باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غباری بالقوه است خورده شود؟ مربوط به آرد هر دو گرد و غبار مصرف کردن آن حرام است. مثل گرد و غبار

مسأله ۱۶۹۱- اگر غبار غلیظ {به دلیل} سهل انگاری هر دو فراموشی بلعیده شود. روزه داری باطل نمی شود

مسأله ۱۶۹۲- برای هشدار اجتناب کرده اند تنباکو بیشترین استفاده را ببرید روزه داری آن را باطل می تدریجی، ملاک ابطال آن صحت عنوان شرب بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعراب امروزی سیگار کشیدن را مصداق شرب می دانند.

مسأله ۱۶۹۳- بخار غلیظ روزه داری ساده در خانه می توان آن را نابود کرد دهان برای مرطوب کردن هر دو آزاد کردن آبی بچرخید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قورت دهید.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی:

مشکل ۱۳۴۱- هر وقت واسطه شدی بادها هر دو کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار کف را برس کنید ضخیم اگر اجتناب کرده اند روی غفلت برخیزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حلق زیرین رود، روزه اش باطل تبدیل می شود، مربوط به: در گذشته اجتناب کرده اند به اینجا رسید

مشکل ۱۳۴۲- توقف سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع سیگار برای همه اشخاص حقیقی حیاتی است در هر صورت به علاوه توقف آن روزه را باطل می تدریجی متعاقباً وجوب روزه دار: خانه بخار با کیفیت حرفه ای را قورت ندهید، با این حال قدم گذاشتن به حمام اشکالی ندارد، حتی وقتی بخار اتاق استراحت را بخار تدریجی.

مشکل ۱۳۴ اگر فراموش تدریجی کدام ممکن است روزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواظب شخصی نیست هر دو به زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن. گلو اگر بیاید روزه اش باطل نمی شود

مشکل ۱۳۴۴- در صورت امکان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هر دو سیگار کشیدن گلو باید مواظب باشد، با این حال اگر دانش دارد هر دو گیمن اگر روزه اش را فرو نبرد.

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی:

مسأله ۱۹۱۲- متعاقباً هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه طرفدار تبدیل می شود گرد و غبار هدفمند هر دو زشت به همان اندازه گلو روزه داری غبار را اجتناب کرده اند جائز مصرف کردن باطل می تدریجی، مربوط به ارد هر دو چرک اجتناب کرده اند آن چیزی کدام ممکن است مصرف کردن آن حرام است، مربوط به گرد و غبار، با این حال اگر گرد و غبار را فرو برد، چنان غلیظ بود کدام ممکن است به قول صوفیه آن را مصرف کردن نامیده است. متعاقباً هشدار روزه داری نامعتبر است

مسأله ۱۶۱۳- اگر همراه خود باد، گرد و غبار گرچه آنجا باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص ممکن است متوجه شدم مواظب نباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گلو شانه متعاقباً را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوت مستحب روزه او را باطل می تدریجی.

مسأله ۱۶۱۴- در ماه مبارک رمضان استعمال دخانیات تولید دیگری در ملأ عام در مواردی کدام ممکن است بی احترامی به روزه محسوب تبدیل می شود جایز نیست. متعاقباً در هر مورد دیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر روزه است نباید به او هشدار داد دار: خانه بلعیدن دخانیات در ماه رمضان متعاقباً مراقب بقیه روز باشید روزه داری امتناع می تدریجی امتناع می تدریجی روزه داری اون روز رو هم بساز

مسأله ۱۶۱۵- اگر اهمیتی نمی دهید، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هر دو بخار هر دو سیگار کشیدن اگر اجتناب کرده اند این طریق موجود در حلق شود، اگر دانش داشته باشد کدام ممکن است به حلق نمی رسد، روزه اش دقیق است، هرچند عقلا باشد. میداد این اجتناب کرده اند گلو زیرین {می رود}، متعاقباً را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه را در آن مستحب باطل می تدریجی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر چرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن چنان باشد کدام ممکن است در مصرف کردن آن آموزش داده شده است شود کدام ممکن است فرو سر خورد: احتمالاً می رود. میداداگر قضای روزه را باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضا تدریجی. متعاقباً آن را همراه خود هشدار تمام کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را جبران کنید.

مسأله ۱۶۱۶- اگر فراموش تدریجی کدام ممکن است عمدا روزه خواهد گرفت هر دو در تأثیر غفلت، تکان های غیر ارادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. گلو اگر به اینجا رسید روزه اش را باطل نمی شود.