آیا هیچکدام از شما تا به حال در نتیجه تغییر رژیم غذایی واقعا بهبود چشمگیری در انرژی تجربه کرده اید؟ : تغذیه


من دوره هایی داشتم که غذای کاملاً سالم می خوردم و دوره هایی هم که مثل گند می خوردم. و صادقانه بگویم ، من هیچگاه با رژیم غذایی تمیزتر ، تغییر زیادی در انرژی احساس نکرده ام. بنابراین ، من کنجکاو بودم که آیا کسی واقعاً تفاوت قابل توجهی در سطح انرژی خود مشاهده کرده است ، و چه تغییری باعث این امر شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید