آیا راهی برای عادی سازی روی در هیپوکامپ وجود دارد؟ : تغذیه


مصرف دوزهای بالای روی باعث کاهش روی در هیپوکامپ می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین چگونه کار می کند ، اگر کسی بخواهد محتوای روی را در هیپوکامپ افزایش دهد ، چطور؟

یا اگر فردی سطوح بالای روی مصرف می کند و باعث کمبود روی در هیپوکامپ می شود ، آیا راهی برای معکوس کردن آن وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید