آیا به دنبال اطلاعات جامع در مورد گلوکز ذرت و سایر غذاها هستید؟ : تغذیه


من اخیراً با عدم تحمل چندین غذا تشخیص داده ام که یکی از آنها ذرت و شربت ذرت است. به نظر می رسد بسیاری از (بسیاری!) مواد غذایی حاوی موادی هستند که از ذرت گرفته شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی مشکل است.

آیا کسی می تواند در شرایط مشابه کمک کند؟ با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید