آیا برونگراها شوهران خوبی برای درونگراها هستند؟گروه اقامت ایرنا – متعدد اجتناب کرده اند ما در هنگام ترسیم تصویری اجتناب کرده اند شخصی، چشم انداز آرامی داریم. به همین دلیل ضروری است کدام ممکن است بدانیم {در این} محور مکان هستیم؟ چگونه حمل کنیم؟ خواه یا نه کار با هم اجتماعی در نهایت روز را دوست داریم هر دو دوست داریم وقت شخصی را توسط خودم بگذرانیم.

اشخاص حقیقی درونگرا ترجیح می دهند زمان شخصی را تنها بگذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها شخصی را مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده خاص کنند. معمولاً این اشخاص حقیقی ترجیح می دهند اوقات فراغت شخصی را به انجام کارهایی مشابه تماشای فیلم هر دو کتاب مطالعه توسط خودم هر دو سرانجام همراه خود همسرشان بگذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تا حد زیادی اسبابک ها کمتر صحبت می کنند. خیلی ها شوخ طبعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاشرت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند محل قرارگیری های شلوغ مشابه مهمانی های عظیم متنفرند.

با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، برونگراهایی هستند کدام ممکن است به سادگی احساسات شخصی را خاص می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران معتقدند کدام ممکن است واقعا اجتناب کرده اند اقامت لذت می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادتر هستند. تا حد زیادی آنها دوست دارند برای تفریح ​​پوست بروند، مهمانی کنند، به صورت گروهی بازدید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند برای عجله همراه خود دیگران ارتباط برقرار کنند.

این مشخصه‌های مشخص بین اشخاص حقیقی داخل‌گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون‌گرا قابل دستیابی است تصور شود کدام ممکن است عالی زوج برون‌گرا/داخل‌گرا نمی‌توانند اتصال خوبی داشته باشند، با این حال این لزوما مناسب نیست. “درونگراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونگراها می توانند عالی شراکت متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب باشند. بهزیستی تحمیل می تنبل” اگر هر ۲ طرف نیازهای یکدیگر را بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها احترام بگذارند.

زوج‌های برون‌گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون‌گرا یکدیگر را متعادل می‌کنند

برون گراها بیشتر اوقات به سختی می توانند روزی را برای تنهایی پیدا کنند، در حالی کدام ممکن است داخل گراها قابل دستیابی است شخصی را اجتناب کرده اند دنیای پوست منزوی کنند. اگرچه صرف زمان برای کشتی فرآیند فوق العاده ضروری است، با این حال زیاده روی در آن همراه خود عالی فرآیند ممکن است مشکلاتی تحمیل تنبل.

برونگراها به داخل گراها کمک می کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند جهان دلداری شخصی خارج شوند، ماجراهای بیشتری را تخصص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اشخاص حقیقی مختلفی جلب رضایت کنند کدام ممکن است قابل دستیابی است در هر مورد دیگر آنها را نشناسند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، درونگراها به برونگراها کمک می کنند به همان اندازه با اشاره به نحوه تفریح ​​شخصی در نظر گرفته شده کنند، یاد بگیرند کدام ممکن است در مکان های اجتماعی چه می گذرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای درونی شخصی را اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل کنند. به طور معمول، درونگراها به برون گراها کمک می کنند به همان اندازه روابط عمیق تری تحمیل کنند، در حالی کدام ممکن است برون گراها به داخل گراها کمک می کنند روابط فشرده تری تحمیل کنند.

مشکل های زوج درونگرا/برونگرا

یکی اجتناب کرده اند بهترین مشکل‌ها برای عالی زوج برون‌گرا هر دو برون‌گرا، یافتن تعادل بین معاشرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذراندن زمان است. یکی تمایل دارد در هر مهمانی کدام ممکن است به آن است دعوت تبدیل می شود نمایندگی تنبل، در حالی کدام ممکن است عکس تمایل دارد {در خانه} بنشیند هر دو برای عالی شام آرام پوست برود. این معمولاً طرف مقابل را آزار می دهد! با این حال می توان به سادگی بر این مشکل غلبه کرد. برای امتحان کردن این، ابتدا باید مرحله درونگرایی / برونگرایی را در ۲ طرف جفت تصمیم گیری کنید. خواه یا نه دلیل این است که تکنیک است کدام ممکن است هر ۲ طرف تمایل دارند به دیگران هر دو درونگراها باز باشند؟ راه دوم احترام گذاشتن به صفات یکدیگر است. درونگراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونگراها مشخصه های استثنایی ای دارند کدام ممکن است ممکن است به آنها کمک تنبل به همان اندازه روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مشترکی غنی داشته باشند. سرانجام، فرآیند سوم، مطالعه تمایز ها، مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایایی است کدام ممکن است {زوج ها} همراه خود آن مواجه هستند.

با اشاره به نیازهای یکدیگر صحبت کنید

تحقق بخشیدن نیازهای هر ۲ طرف اقامت ممکن است به آنها کمک تنبل به همان اندازه روزی را همراه خود هم بگذرانند. قابل دستیابی است عالی ساعت شب را در یک واحد ضیافت بگذرانید در حالی کدام ممکن است عالی ساعت شب تولید دیگری را {در خانه} به تماشای فیلم بگذرانید. یکی اجتناب کرده اند آنها قابل دستیابی است عالی ساعت شب برای بررسی {در خانه} نگه دارد، در حالی کدام ممکن است همکار تولید دیگری همراه خود تعدادی از دوست برای صرف اسپرسو جلب رضایت می تنبل. بحث کردن همراه خود {زوج ها} با اشاره به نیازهای یکدیگر به آنها {کمک می کند} به همان اندازه بفهمند چگونه می توانند همراه خود هم اقامت کنند به گونه ای کدام ممکن است به انبساط شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط آنها شناخته شده به عنوان عالی زوج کمک تنبل.

اجتناب کرده اند سکوت لذت ببر

لذت برداشتن اجتناب کرده اند سکوت ممکن است موضوع جدیدی برای اشخاص حقیقی برون گرا باشد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اشخاص حقیقی درونگرا به زمان خواستن دارند به همان اندازه توسط خودم “هزینه” شوند، قابل دستیابی است به این علت باشد کدام ممکن است تمایلی به صحبت همراه خود شریک زندگی شخصی ندارند هر دو روی شریک زندگی شخصی هدف اصلی می کنند. با این حال این مورد نیست.

این بدان معنا نیست کدام ممکن است عالی داخل گرا شریک زندگی برون گرا شخصی را نمی شود، اما علاوه بر این به این معناست کدام ممکن است عالی داخل گرا ساده به زمان خواستن دارد به همان اندازه داخل گرا باشد. عالی شخص درونگرا قابل دستیابی است ساده خواستن داشته باشد کدام ممکن است در سکوت تلویزیون تماشا تنبل، همراه خود گوشی شخصی ورزشی تنبل هر دو کتاب بخواند. این بدان معنا نیست کدام ممکن است زوج‌های برون‌گرا/برون‌گرا نمی‌توانند اجتناب کرده اند سکوت همراه خود هم لذت ببرند هر دو روزی را همراه خود هم صرف انجام کارهای به صورت جداگانه در اتاق کنند. به عنوان جایگزین، این کارها را همراه خود هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سکوت انجام دهید. برای مثال، مطالعه کتاب هر دو تماشای تلویزیون ممکن است به تحمیل محکم ترین پیوند کمک تنبل. پس اجتناب کرده اند سکوت شادی کنید!

سازش مهم هر اتصال خوشایند است

آخر بگذارید بگوییم سازش مهم هر اتصال خوشایند است. تحمیل روابط عاشقانه بین اشخاص حقیقی درونگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونگرا در ابتدا ممکن است دردسر باشد. با این حال اگر یاد بگیرید کدام ممکن است سازش کنید، به نیازهای یکدیگر گوش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همکار اقامت شخصی حمایت کنید، این روابط ممکن است انصافاً باشد. اشخاص حقیقی برون گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید داخل گرا می توانند تعادل مناسب بین شخصی را بیابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ای شاد، مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرفه در امتداد طرف هم تحمیل کنند.