آن روزها را به یاد بیاور، یادت باشد


روزی که عاشقان زنگ زدند را به خاطر بسپار
آن روزها را به یاد بیاور، یادت باشد

کامم از تلخی غم مثل زهر شده است
مست ها را به خاطر بسپار

اگرچه دوستانم مرا فراموش کرده اند
هزار بار از من یادشون میاد

من با این مشکل مریض شدم
تلاش کسانی که حق طلب هستند را به یاد بیاورید

هر چند صد رودخانه مدام در چشمانم جاری است
زنده باد باغ کاران

راز حافظ پس از آن فاش نشد
ببخشید، منشی ها را به خاطر بسپارید