آمریکا دختران پوتین و بستگان لاوروف را تحریم کردتحریم های جدید آمریکا برای ادغام کردن فراوان اجتناب کرده اند اعضای ارشد روسیه اجتناب کرده اند جمله زنان پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تبدیل می شود.