آمادگی توکیو برای برقراری گفتگو بین تهران و ریاض – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزیر امور خارجه ژاپن ذکر شد: توکیو کنار هم قرار دادن {است تا} اجتناب کرده اند نشاط شخصی برای تحمیل فرصتی برای ذکر شد وگو بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض استفاده تنبل.

یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن در آستانه بازدید سه روزه شخصی به ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی به عرب نیوز ذکر شد: خاورمیانه، به طور قابل توجهی در زمینه تامین نشاط، برای ژاپنی مرفه فوق العاده حیاتی است.

وی همراه خود ردیابی به اولویت های عربستان سعودی با توجه به این سیستم هسته ای ایران ذکر شد: توکیو این معنی را دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند روابط دلپذیر عادی شخصی همراه خود ایران برای تحمیل فرصتی برای گفتگو بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض استفاده تنبل.

وزیر امور خارجه ژاپن در یکپارچه درگیری یمن را با بیرون پرداختن به جنایات سلطه عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف خرس مدیریت یمن در یمن مورد بحث قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امتحان شده سازنده برای منقل بس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح در یمن اجتناب کرد.

وی افزود: ژاپن اجتناب کرده اند امتحان شده های محله در سراسر جهان برای نوک دادن به درگیری در یمن اجتناب کرده اند جمله ورزش های مشاور ویژه گروه ملل در یمن حمایت می تنبل.

یوشیماسا هایاشی حدس و گمان به ابتدا به ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به امارات متحده عربی بازدید تنبل به همان اندازه همراه خود افسران این ملت دیدار تنبل.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/