آلودگی بی سابقه هوای تهران در تیرماه امسال
مدیرعامل شرکت پایش کیفیت هوای تهران با اشاره به اطلاعات دریافتی از ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهر تهران، گفت: از ۲ تا ۲۱ تیرماه به مدت ۲۰ روز متوالی کیفیت هوای تهران در شرایط نامطلوب قرار داشت. فقط یک روز اول همین ماه با شاخص ۷۹ شرط پذیرفته شد.