آلمان: به حمایت نظامی از اوکراین ادامه می دهیم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانصدراعظم آلمان در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است این ملت به حمایت ارتش شخصی اجتناب کرده اند اوکراین شکسته نشده خواهد داد.

بر ایده این گزارش، اولاف شولتز اظهار داشت: ما به تجهیز اوکراین برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی به سمت تجاوز روسیه شکسته نشده خواهیم داد.

در همین جاری، صدراعظم آلمان در جاری انجام تحقیقات همه جانبه با توجه به وقایع روستا است پوچا او در اوکراین تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آرزو می کنم به گروه های مشترک بروم در سراسر جهان شبیه کمیته مشترک در سراسر جهان اجازه دهید صلیب سرخ وارد قلمرو شود.

همراه خود این جاری “آنالنا کتاب بیربوزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه در ادعا ای اظهار داشت: «ما تحریم ها علیه روسیه را تحریک کردن خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اوکراین حمایت دفاعی بیشتری خواهیم کرد». عکسها کشتی شده توسط پوچا (حومه شمال غربی کیف) در اوکراین غیرقابل تحمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت لجام گسیخته مسکو را آرم می دهد!