آغاز فلات شانزدهمین رویداد کاراورینی زنان و تولد – قدس آنلاین | پاگاه خبرآمور بنوان شاهدی تهران، رسانه کردی: شانزدهمین رویداد کاراورینی زنان و تولید ملی، از امروز ۱۲ اسفندمه در بوستان گفتو برگزار میچود.

به گذرش قدس آنلاین; با عنایت مقام رهبری دارشوس نامقداری سال ۱۴۰۰۰ بها نام سال «تولد، پشتیپانیها و منازدایه ها»، شانزدهمین رویداد کاراورینی زنان و تولد ملی، بااء حمایت از در معیشت از. تار پیها ۲ اسفندماه مغازه دائمی ۱۴۰۰ درهم، نمایشگاه شاهدی، تهران، سوله برگزار خدا.

مریم اردبیلی، مشاور و مدیر امور شاهد، بنوان شاهدی، تهران est.

مریم اردبیلی افزود: همچانین در رویداد مزبان عصایر عزیزمان از ۱۵ آستان خور هیستیم با تصویر زراعت راسته خود را بازدکنندگان ارده خواهان کرد.
مریم اردبیلی با همکاری، سمنها و مؤسسات خیریه مرتبط با توانمندسازی زنان عشاره کرد و گیفت: سازمان بهزیستی کاشور، کمیت امام خمینی (رحمت الله علیه)، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی، شهرداری، تهران، نزار ازهر، ایران، ایران با تصویری از حضورم شهروندان خدمات نظرات خواهان کرد.

شهدار شهرار و مدیر امور بنوان شاهدی تهران با اشاره به هیماکاری سازمان پشگیری و بخشداری بهران شهر تهران جدایی اجتماعی رایعت گازری غرفه سازی به نقش قصیده کهش پدا نسبت داد. Karda Ast.

مدیر امور بنوان شاهدی تهران به بیان اعضای انکه سه نوبت و اکسینسیون اعضای ستاد آگری رویداد کاراورینی و اتاق داران انجمن شاده آست افزود: روزنه نقط پایت پ فرکانس پاگبری PRGZARI رویدادها وضاحه.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/