آشتی با خدا – قدس آنلاین | ایستگاه خبریخداوند متعال به سبب گناهکاری کدام ممکن است اجتناب کرده اند اصحاب موسی علیه السلام بود می فرماید: دعای خواهید کرد را مستجاب {نمی کنم}! حضرت موسی علیه السلام گفتن کرد کدام ممکن است مسئول باید اجتناب کرده اند این اجتماع خارج شود. گنهکار سرش را زیرین انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر بلند شوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بروی آبروی من می خواهم را خرد می کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم تولید دیگری گناه نکنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قول می دهی کدام ممکن است ما را ببخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروی ما را نبر. باران به اینجا رسید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/