آسیاب سازمان: ۳۶۴ نامنظم دیر ng دار اوکراین کشتا و – قدس آنلاین | پاگاه خبرسازمان ملال متهیده کردی مدیا کاز زمان آغاز حمله به روسیه در ماه غازته، ۳۶۴ نامنظم دار پی یین جینج دار اوکراین کشته شادهند.

به گذرش قدس آنلاین; دفتر کامیسرایی، حقوق بشر، سازمان، آسیاب، متحد، رز، یشنبه، به وقت محلی، دار، تازه، ترین، عمار، آسیب نامنظم، زمان، جینگ، اوکراین، پرچم کردستان، ۳۴ درصد مردم کشتا و ۷۵۹ مجروح شادند.

براساسین گازارش، مجموع کشت شادگان شمیل ۷۴ مرد، ۴۲ روی، ۸ پسر، ۴ دیچتر، همچینین ۱۳ کدک و ۲۲۳ بزرگسال استکه، ملیت که تشخیص آشیانه است. مجموع مجروحان نز شمیل ۶۷ مرد، ۴۸ ذن، ۱۱ دیچتر و ۲ پسر و همشنین ۲۸ کداک و ۶۰۳ بیزارگسال است.
کامیساریا، حقوق بشر بالا، سازمان، حوصله، دار، عین، مورد تسلیم کرد، به صورت احتمال، اعداد واقع بینانه، با فاز جهت دار- قابل قبول.

آسیاب سازمان می گود که بچتر صدمات نامنظم بر روی زمین در اثر سلاح انفجاری قوی با اثر پکیج جامع انواع سلاح های انفجاری قوی گلول-باران-از-توپخانه سیستم با کیفیت بالا ثابت شده است. ، چندگانه و پاتاب مشک.

دبیر گل سازمان، نز رز، وقت محلی، وقت محلی، حساب کربری، دار، توییتر، پست چود که تدارکات شاردستانا نجاتبخش بری کاسانی که در کجاست بقیه میمنند منتقل شده از میکند.

دبیرکل سازمان، مل، رز، گافت، گو با، دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه، اوکراین، رسانه های کردی، که سازمان، مل، به افزایش، یک انسان دوست، اوکراینی، تعهد کرد.

دبیرکل سازمان آسیاب متحد فوریت جلسه اضطراری جانگ کاز هوا، زمین و دریا جریان درد باید کجاست، آخر یباد هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه، ۲۱ فوره (۲ اسفندماه)

پوتین پنج شنبه ۲۴ فوره (۵ اسفند ماه) دکتر دیک سوخرانی در تولزیون ملی روسی، از پای نظامی، دار دونباس، اخبار داد و از نیروهای، خواست صلاح های اوکراینی خود را زمین بی زارند و به خان پرووندهای.

همزمان با آدما آچ چنگ در اوکراین، سیل و کنشا های جهانی به کجاست رویداد همچنان آدما دار و فچارهای دیپلماتیک و تهدید و نهی کننده های در میان آخوندها یک دارال افزیش آست روسی.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/