آسیاب سازمان: عملیات نظام، اضلاع پایه ها، غیر قابل قبول و مقاومت ناپذیر – قدس آنلاین | پاگاه خبررزمری دی کارلو، همکار دابور گل سازمان، میلت متحده، امور سیاسی دور، دار ناسیت، فوریت، شورای آمنیت با، موضوع مبارزات انتخاباتی با نیروگاه «زاپوریا» اوکراین گوات: عملیات نظامی دور، حومه تأسیس هشیر. e-Sakhet-e-Gha-ie-Gha-i-Ha-i .

به گذرش قدس آنلاین، شورای آمنه سازمان مل امروز جمعه به وقت محلی بری پرس است که توسط نروگاه هستا به معنی «زاپوریا» اوکراین، تشکیلات اضطراری بابا راه اندازی کردم. بوریس جانسون با وزیر انگلیس صحبت کرد، کمپین خستر به کجا رسید؟

رافائل گروسی، مدیر همه آگان در میان انرژی های میلی آتامی درهالی به عنوان هوپیما، اورژانس، مشاوره، امنیتی، امنیتی، رسانه کردی، نگاه فنی، اثربخشی نروگاه، این یک “زاپوریا” است، یک سیستم در تصویر یک عادی، آدم، احد، احد، احد، راوی و داشتن درد.

گروسی، به طور طبیعی، در اسرع وقت، در اسرع وقت، طبق توصیه هامتین اوکراینی، با چرنوبیل، به کانادا سفر کند، اما «با چشم انداز یافتن یک چارچوبی با مدرک و مراقبت لازم است. اصول اولیه یمن و امنیت و حفظ یکپارچی.

ریزماری د کارلو، دستیار سیاسی، دبیر گل سازمان، میلت متحد Nez der I تصمیم فوری گرفتم، آرزو کردم موضوع کمپین با نیروگا، “Zaporgia”، اوکراین gif: عملیات منظم در حومه پایه های هیستای و دگر زیراختای نامنظم، زندگی من “غیرقابل قبول” و “غیرقابل قبول” .

دی کارلو گفت: لشکرکشی با تأسیس دولت ایرانی که با قوانین شیردوستان بین آخوندها متفاوت است. Bray glogerie، آیا یک حادثه فاجعه بار در بار رخ می دهد، آیا نگرانی وجود دارد که از بین برود؟

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر و سفیر در ایالات متحده آمریکا دکتر ساسمن میل کمپین های روسیه با مراکز هشای اوکراین “تهدید بزرگ برای، آروبا و جهان” صورت گرفته است.

ما اوزود: لشکرکشی روسی، لشکرکشی روسی، بزرگتارین، نیروگاه، هستی، هر اروپا، را دار در خطر جدی تصمیم بابا. پاها کجاست فوق العاده حواسم نیست و تهدیدت می کنیم دوست داریم و ای کاش نامنظم اسرار روسی اوکراین و اروپا خطرناک است.
گرینفیلد، آدام داد، کمپین “نشان دانادا”، “یک تهدید جدید برای کشور ما” کجاست که در آن روسیه به اوکراین حمله می کند.

وی، بیانیه کمپین های روسیه به نام “نروگاه، اینجا اوکراین است”، “بی مسئولیت و ما خطرناکیم”، نامه یک سفیر روسیه: نام خواهیم شما باگوید چیست، واقعه دوباره کجاست؟ بوی خواهان تمام نیروها و تجهیزات نظامی خود رااز اوکراین بیرون کنید چیست.

واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه، دکتر سازمان مل نز، ادعای دولت اوکراین، بر اساس مبارزات شبانه، سربازان روسی، توسط مرکز هیستای اوکراین را «دروگ» کواند است.

سفیر دولت و ولادیمیر پوتین در سازمان ملیل پرسیدند که موضوع را بخشی، مانند کارزار، با تاریخ دروغ و اطلاعات نادرست، کجاست و او آن را غبار روسی کرد.

سخنوی، نروگاه، «زاپوریا» و شاهدار شهر انرژیدار، اوکراین رز، رسانه کرد، نروگاه کجاست، این «بازرگترین، نروگاه، نوع خود، آروبا، می باخ، لحظه ها، آغازین، Şehir Şêrê, Şê.

آندری توز سوخنیگوی نیروگاه هستای اوکراین گفتا پاد کجاست: این نتیجه گلولا باران نیروگا «زاپوریا» است چون نیروهای روسی است، نیروگاه داچار آچ سوزی شاد.

ما اوزود: اگر از نسل رعد و برق هستید، نرگه عاصب دیده کجاست و بخشی مهم ترین چیز دنیاست.

تصاویر گسترش دوربین مداربسته، گسترش کرم و شعله بالاترین درجه بخشی است که نیروگاه را نچان میدانند.

دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، دکتر توییتر، خودنوشت: نیروهای روسیه، به عنوان نگرانی درهال گولا باران «زاپورجیا» بزرگترین، نیروگاه هاستای در آروبا هیستند. این نیروگا است. آگار در نیروگا انفجار شد، ضربه آن ۱۰ برابر پچتر نیروگا چرنوبیل خود باد. نیروهای روسی فوراً با تیراندازی خاتمه دهند و آچ ناچنان ایجازه دهند کجا را خاموش کناند.

وزارت امور خارجه، اوکراین و روسیه کجاست؟

ژaproژia اوکراینی ۱۵ . پچتر روسی، کنترل نروگاه هستای چرنوبیل را توسط داست گروه است.

تصادف چرنوبیل رز ۲۴ آوریل ۱۹۸۶ میلادی (۶ اردیبهشت ۱۳۴۵) بر اثر انفجار دراکتور در نیروگاه رخداد کادر پس از ۳۱ نفر دور خون جان بختند.

ماه ۵۰ هزار نف چرنوبیل حدود ۱۲۰ کیلومتر است، ماه اوکراین است و محل شهر قرار دارد، نروگاه، جایی برای آن نیست.

آتاناس در میان آخوندها، ایران، اتامی، رز، گدازه، رسانه های کردی، ک.درخواستی، یا اوکراین به نظر او به عنوان معیاری فوری برای تأثیرگذاری او در ارتباط با امنیت چرنوبیل و دیگر سیت.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/