آخرین وضعیت افزایش قیمت مسکن ملی


آخرین وضعیت افزایش قیمت مسکن ملی

رویداد۲۴ در ساختار مسکن سراسری، تولید دیگری ساختمان‌های بلند مرتبه ساخته نمی‌شود اما علاوه بر این انواع طبقات {در این} ساختار نهایتا ۷ طبقه است. شرایط ساختار مسکن سراسری به این صورت است کدام ممکن است شخص متقاضی این ساختار باید دارای شرایط مکانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی خاصی باشد. نامزدها ساختار مسکن سراسری نباید اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۴ واحد مسکونی داشته باشند. سند عنوان مسکن سراسری برای افرادی منتفی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای انقلاب تاکنون اجتناب کرده اند تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها دولتی در بخش پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن استفاده نکرده باشند. در شکسته نشده به فینال خبر اجتناب کرده اند مسکن سراسری می‌پردازیم.

فراخوان برای مشارکت سازندگان در ساختار نهضت سراسری مسکن همراه خود نرخ ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان در هر مترمربع است کدام ممکن است در سال قبلی گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد تعدیل‌های فصلی نیز به این مبلغ اضافه شود.

نحوه محاسبه ارزش مونتاژ نهضت سراسری مسکن در سال ۱۴۰۱، اعداد محاسبه شده اجتناب کرده اند طریق فهرست بهای گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام ماموریت‌هایی کدام ممکن است اکنون در مرحله اجرای عملیات مونتاژ قرار دارد اجتناب کرده اند «اقدام سراسری به همان اندازه نهضت سراسری» همه بر ایده همین فرمول در جاری پایان دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف این اعلام کردن کدام ممکن است همراه خود این رقم‌ها نمی‌شود خانه مونتاژ، عملیات مونتاژ‌وساز نیز متوقف نشده است.

تقاضای مونتاژ مسکن اجتناب کرده اند سوی سازندگان همراه خود ارقامی بیش اجتناب کرده اند ۴.۵ میلیون تومان در هر مترمربع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تعداد زیادی‌سازان معتقد هستند در شرایطی پیمانکاری مونتاژ واحد‌های نهضت سراسری را قبول خواهند کرد کدام ممکن است به همان اندازه سقف ۲ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش قیمت مونتاژ لحاظ شود.

معاونت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی گفتن کرده است کدام ممکن است عملیات اجرایی از طریق نظام عمرانی ملت بر ایده همین فرمول، قیمت‌گذاری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه همراه خود حداقل قیمت بالقوه، مسکن ساخته شود، به همین دلیل بار‌ها گفتن‌شده به همان اندازه سازندگان در صورت آمادگی وارد عقد قرارداد شوند.

پیگیری‌ها حاکی اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند سازندگان متقاضی هستند به همان اندازه همراه خود اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام تا حد زیادی وارد عقد قرارداد همراه خود وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شوند. تمام فشار‌ها نیز برای اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه هر مترمربع بیش اجتناب کرده اند خوب‌میلیون برای هر مترمربع افزایش قیمت مونتاژ سند شود؛ وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی بار‌ها گفتن کرد کدام ممکن است برای رعایت چیز خوب در مورد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع گروه‌های کم درآمد مقابل این موضوع از دوام دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع واحدی کدام ممکن است در جاری مونتاژ است نیز همراه خود همین قیمت‌ها در جاری انجام است.

بر ایده رویکرد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، امکان مونتاژ مسکن باقیمت‌های گفتن‌شده موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه مونتاژ مسکن سراسری متوقف نشده است. عظیم‌ترین برهان این اعلام کردن است. بااین‌جاری امکان تعدیل قیمت‌گذاری نیز موجود است.

آن‌طور کدام ممکن است رستم قاسمی، وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی گفتن کرده است امکان افتتاح ماموریت‌هایی کدام ممکن است عملیات اجرایی آن پیش‌تر آغاز شده است در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ موجود است.

اکنون پیمانکار مونتاژ واحد‌های نهضت سراسری در شهر‌های جدید خاص شده است. درواقع طریقه سند‌عنوان در هر شهر جدید هر دو هر استان بدین صورت است کدام ممکن است ابتدا پایین موردنظر، سپس قابلیت انواع واحد قابل مونتاژ خاص می‌شود. ماموریت‌ها نیز رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سامانه ثمن اضافه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سند‌عنوان‌ها مطابق قابلیت حال انجام می‌شود.

همراه خود اتمام مهلت سند عنوان نامزدها، حدود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار نفر در مرحله نخست تایید شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در مرحله تایید بازرسی سکونت در استان محل تقاضا هستند کدام ممکن است همه چیز دوباره بالقوه است باعث بردن انواع نامزدها شود.

بر ایده گفتن معاونت مسکن وزارت راه اکنون ۹۰۰ هزار واحد نهضت سراسری مسکن در سطوح خاکبرداری به همان اندازه فنداسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سطوح مونتاژ است.

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی نیز فروردین امسال همراه خود دقیق اینکه مونتاژ واحد‌های مسکونی ساختار نهضت سراسری مسکن به همان اندازه مردادماه به ۲ میلیون واحد می‌رسد، عملیات اجرایی حدود خوب‌میلیون واحد مسکونی کدام ممکن است در سطوح مختلف اجتناب کرده اند فنداسیون به همان اندازه نازک‌کاری است را تایید کرد.

مجموع ماموریت‌های حمایتی مونتاژ مسکن کدام ممکن است اکنون عملیات مونتاژ آن در جاری اجراست، ۵۳۰ هزار واحد ساختار اقدام سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۱ هزار واحد نهضت سراسری مسکن است، علاوه بر این ۱۰۸ هزار واحد ساختار خودمالکی برای بدست آمده تسهیلات به موسسه مالی راه اندازی شد‌شده است. تعهد مقامات مونتاژ خوب‌میلیون واحد مسکونی در سال است کدام ممکن است در مسکن شهری برابر سالی ۸۰۰ هزار واحد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار واحد تولید دیگری مونتاژ مسکن کشاورزی است؛ بر این ایده مقامات همین حالا اجتناب کرده اند سقف مونتاژ‌وساز مسکن شهری هم جلوتر است.

در هفت ماه فعلی مهم‌ترین کار اجرایی مقامات در بخش مسکن «تامین پایین» بوده کدام ممکن است {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ سهم پایین مونتاژ ۴ میلیون مسکن تامین شده است.

محمود محمود زاده، معاون مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی پیش‌تر کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت تامین پایین نیز آگاه بود، حدود ۹۸۰ هزار واحد پایین همراه خود کاربری مسکونی طی شش ماه قبلی تامین قطعی شده است؛ علاوه بر این آن برابر خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار واحد، پایین ایجاد شده کدام ممکن است نیازمند تصمیم گیری کاربری هر دو الحاق به محدوده هر دو بازرسی فنی در درجه شورا‌های این سیستم‌ریزی استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی دارد.

اکنون وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در پیش بینی تصمیم گیری وظیفه بسته شدن این پایین‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تصمیم گیری وظیفه بسته شدن، پایین برای مونتاژ ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین خواهد بود.

بر این ایده همراه خود احتساب تصمیم گیری وظیفه بسته شدن پایین برای مونتاژ ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی حدود ۷۰ سهم پایین برای مونتاژ مسکن تامین شده؛ این در حالی است تامین همه ۷۰ سهم اراضی مسکن‌سازی اجتناب کرده اند محل اراضی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی {انجام شده} کار بزرگی انجام محسوب می‌شود.

به همین دلیل گزارش، قوانین جهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مسکن (ساختار نهضت سراسری مسکن) مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌های کلان مقامات سیزدهم محسوب می‌شود.

مقامات همراه خود تلفیق ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اقدام سراسری مسکن» در ساختار «نهضت سراسری مسکن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تسهیلات مونتاژ به همان اندازه رقم ۴۵۰ میلیون تومان قصد دارد ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال احداث تدریجی. موسسه مالی‌ها نیز موظف شده‌اند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساختار جهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مسکن اختصاص دهند.

سند‌عنوان نامزدها کشاورزی ساختار‌های حمایتی مسکن اجتناب کرده اند ۱۰ اردیبهشت ماه تحریک کردن می‌شود.

آنطور کدام ممکن است رستم قاسمی، وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر‌سازی وعده داد عملیات مونتاژ حداقل ۲ میلیون واحد ساختار نهضت سراسری مسکن به همان اندازه مرداد ماه سال‌جاری تحریک کردن می‌شود.

پنجم اردیبهشت ماه امکان سند‌عنوان برای خانوار‌های دارای سه فرزند در سامانه نهضت سراسری مسکن فراهم شد. طرحی کدام ممکن است در راستای قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی جعیت است.

معاونت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی گفتن کرد: «همراه خود ملاحظه به وظیفه قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی باند در خصوص واگذاری پایین هر دو واحد مسکونی به خانواده‌ها پس اجتناب کرده اند تولد فرزند سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی، متقاضیانی کدام ممکن است گذشته تاریخی تولد فرزند سوم هر دو تا حد زیادی آن‌ها بعد اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشد، می‌توانند همراه خود برای مشاوره سامانه ساختار‌های حمایتی مسکن در بخش نوع سرپرستی همراه خود انواع امکان قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی باند نسبت به سند‌عنوان اقدام کنند.»

مدیرکل کمیته کاهش امام خمینی (ره) استان کرمانشاه آگاه اشخاص حقیقی تحمل محافظت این نهاد نیز می‌توانند در سامانه جماع ساختار‌های حمایتی مسکن سند‌عنوان کنند.


تا حد زیادی بیاموزید: مسکن در طی آن مناطق تهران رکورددار تنظیم قیمت است؟


پیمان ترکمانه ذکر شد: «خانواده‌های کشاورزی تحمل حمایت کمیته کاهش گمشده مسکن می‌توانند در بازده روزی تصمیم گیری شده به این سامانه مراجعه کنند. ضمن وارد کردن تمامی داده ها، نسبت به اضافه کردن مناسب مدارک مربوطه اقدام کنند.»

نامزدها گمشده مسکن تحمل حمایت کمیته کاهش می‌توانند همراه خود برای مشاوره سامانه در ساختار‌های حمایتی مسکن سند‌عنوان کنند.

پیمان ترکمانه کسب اطلاعات در مورد این ساختار ذکر شد: «در سطوح قبلی {به دلیل} محدودیت‌های سامانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان سند‌عنوان همزمان، صرفا سند‌عنوان اجتناب کرده اند نامزدها شهری صورت گرفت. نامزدها کشاورزی تاکنون سند‌عنوان نشده‌اند.»

آنطور کدام ممکن است ترکمانه آگاه نامزدها شهری {به دلیل} تحریک کردن سند‌عنوان نامزدها کشاورزی صرفا به همان اندازه نوک وقت اجرایی ۹ اردیبهشت مهلت مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند عنوان در سامانه سراسری مسکن را دارند.

نامزدها باید نسبت به وارد کردن داده ها شخصی دقت داشته باشند. از آنطور کدام ممکن است ترکمانه ذکر شد کد سراسری، شماره در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر محل تقاضای نامزدها در سامانه ساختار‌های حمایتی مسکن پس اجتناب کرده اند انواع قابل تنظیم نیست.

علیرضا فخاری معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن در خصوص تامین پایین برای اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن به ارایه توضیحاتی صنوبر.

مدیرعامل گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ذکر شد: در اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن کدام ممکن است برای ادغام کردن ساختار سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قوانین جهش ساخت است تاکنون خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار واحد پایین تامین شده است. علاوه بر این حدود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار واحد نیز در اصل شکل است کدام ممکن است عمدتا در شورای این سیستم‌ریزی استان هم اجتناب کرده اند طریق الحاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کاربری‌های جدید محقق می‌شود کدام ممکن است مجموعا می‌تواند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار واحد را محافظت بدهد.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شکسته نشده داد: این سیستم‌ریزی شده به همان اندازه در بلند مدت نزدیک تامین پایین به سقف کل نیازمندی‌های ۴ میلیون واحد مسکونی برسد.

فخاری در خصوص وضعیت استان‌ها برای تامین اراضی ساختار نهضت سراسری مسکن گفتن کرد: در امتحان شده هستیم به همان اندازه تمامی اراضی ۴ میلیون واحد مسکونی ساختار نهضت سراسری مسکن محقق شود.

به آگاه وی، تحقیق اولین روی اراضی ساختار نهضت سراسری مسکن {انجام شده} به همان اندازه قابلیت‌های اجباری برای اضافه کردن را داشته باشد.

آخرین وضعیت افزایش قیمت مسکن ملی

وی تصریح کرد: گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن باید ضمانت حاصل تدریجی کدام ممکن است زمینی کدام ممکن است انواع می‌شود قابلیت اجباری را برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها اجباری برای ارایه شرکت ها سرانه‌ها را داشته باشد. علاوه بر این در وضعیت پایین‌شناختی در موقعیتی باشد کدام ممکن است اضافه کردن روی آن امکانپذیر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لحاظ ورود افراد به شرکت ها نهایی چشم اندازها کافی را داشته باشد.

فخاری ذکر شد: مطابق همراه خود این سیستم‌ریزی‌هایی کدام ممکن است {انجام شده} در امتحان شده هستیم به همان اندازه اراضی ۴ میلیون واحد مسکونی ساختار نهضت سراسری مسکن تامین شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ذکر شد: واحد‌های نهضت سراسری مسکن، حمایتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقساط آن هم زیر ۳ میلیون تومان است.

اقبال شاکری ذکر شد: ۸۰ سهم اجتناب کرده اند مبلغ مونتاژ واحد‌های نهضت سراسری مسکن اجتناب کرده اند طریق تسهیلات تامین می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کت و شلوار همراه خود مهارت مصرف کنندگان اقساط آن‌ها همراه خود نرخ درآمد ۴ به همان اندازه ۱۲ سهم در تذکر آگاه شود، به همین دلیل برای دهک‌های خوب به همان اندازه ۳ میزان اقساط تسهیلات زیر ۳ میلیون تومان {خواهد بود} چراکه اگر بیش اجتناب کرده اند این میزان باشد نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار کم درآمد در موقعیت به صنوبر آن نخواهند بود.

به آگاه عضو کمیسیون عمران مجلس میزان معرفی شده است نامزدها هم برای دهک‌های خوب به همان اندازه سه بین ۲۰ میلیون به همان اندازه ۴۰ میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور برداشتن برای دهک‌های زیرین‌تر این میزان معرفی شده است نامزدها کمتر {خواهد بود}؛ چراکه طبق این سیستم ریزی‌های صورت گرفته این واحد‌ها در قالب‌های مسکن حمایتی ساخته می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بالا بودن میزان اقساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شده است متقاضی قابل پذیرش نیست.

پیش اجتناب کرده اند این گفتن شده بود کدام ممکن است میزان اقساط تسهیلات نهضت سراسری مسکن بین ۱۰ به همان اندازه ۱۵ میلیون است کدام ممکن است این موضوع باعث اولویت متنوع اجتناب کرده اند نامزدها شده است.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ذکر شد: پایین می خواست برای احداث ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار مسکن در قالب ساختار نهضت سراسری مسکن برای ۲ سال بلند مدت تامین شده است.

علیرضا فخاری در محیط بازدید اجتناب کرده اند ساختار مسکن سراسری مهاباد افزود: تامین پایین نهضت سراسری در برخی اجتناب کرده اند استان‌های ملت باتوجه به مکان توپوگرافی شهری همراه خود ضعیف مواجه است کدام ممکن است در امتحان شده هستم همراه خود بررسی کردن راهکار‌های قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحاق پایین به محدوده شهر این ضرر را برطرف کنیم.

وی شکسته نشده داد: هم اکنون پایین احداث خوب میلیون مسکن کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری اجرا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار مسکن نیز پایین در مرحله واگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کاربری مسکونی قرار دارد.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن اظهار کرد: برای اجرای فاز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم در ۲ سال بلند مدت، پایین می خواست تامین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت بابت تامین پایین برای سال‌های آتی نیز {وجود ندارد}.

فخاری دقیق کرد: علاوه بر این رفع ضرر تعاونی‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تعدادی از سال قبلی پایین‌هایی برای احداث منازل مسکونی در اختیار دارند، باتوجه به ضعیف اراضی در اصل کار قرار گرفته است.

عملیات اجرایی ساختار اقدام سراسری مسکن اجتناب کرده اند اواخر مقامات قبلی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده ساختار حمایتی مسکن همراه خود شبیه به استراتژی، همراه خود ملاحظه به پوشش‌های مقامات جدید در قالب ساختار نهضت سراسری مسکن همراه خود تصویب مجلس شورای اسلامی، تعیین کنید گرفته است.

پس اجتناب کرده اند مدت‌ها بی‌خبری خودت را پیدا کن معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی طی سخنانی به بروزترین tp-date وضعیت ماموریت‌های توسط دست مونتاژ مسکن پرداخته است. مونتاژ بخشی اجتناب کرده اند این ماموریت‌ها (۵۳۵ هزار واحد ساختار سراسری مسکن) سال ۹۸ تحریک کردن شده است.

محمودزاده کسب اطلاعات در مورد ساختار‌های حمایتی مسکن آگاه است: در زمان حاضر ۵۳۰ هزار واحد ساختار سراسری مسکن، ۳۲۱ هزار واحد نهضت سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۸ هزار واحد ساختار خودمالکی در جاری مونتاژ است.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در عین جاری هیچ ردیابی‌ای به میزان پیشریکی این ماموریت‌ها به‌ویژه واحد‌های نهضت سراسری مسکن نکرده است. ماموریت‌هایی کدام ممکن است قرار بود طی ساله پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه نامزدها آن شود.

به گزارش تسنیم، آبان‌ماه سال قبلی دیوان محاسبات ملت همزمان همراه خود سه سالگی تحریک کردن مونتاژ واحد‌های نهضت سراسری مسکن گفتن کرد: پیشرفت فیزیکی واحد‌های این ساختار در برخی استان‌ها ۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۸ استان زیر ۱۰ سهم است.

بر ایده گزارش دیوان محاسبات کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند لفظ ” فوق العاده ناچیز” برای مثال پیشرفت فیزیک استفاده شده بود کمترین پیشرفت فیزیکی واحد‌های ساختار سراسری مسکن درمورد به استان‌های چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، آذربایجان غربی، قزوین، هرمزگان، اصفهان، ایلام، گیلان، کرمانشاه، مازندران، همدان، فارس، یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردستان به همین ترتیب ۱.۱۴ سهم، ۱.۳۳ سهم همراه خود ۳ سهم، ۳، ۳.۳ سهم، ۳.۳ سهم، ۴، ۴.۸۳ سهم، ۴.۸۷ سهم، ۵ سهم، ۵.۲۵ سهم، ۶ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ سهم است.

بیشترین پیشرفت فیزیکی ماموریت‌های ساختار سراسری مسکن نیز همراه خود ۵۹.۱۹ سهم درمورد به استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد است. بازرسی جدول دیوان محاسبات ملت اجتناب کرده اند ماموریت‌های ساختار مذکور حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است پیشرفت ساختار سراسری مسکن در ۱۸ استان زیر ۱۰ سهم، ۲ استان ۱۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ استان زیر ۱۵ سهم است.