آتش گرفتن وحشتناک مخزن گاز CNG و اتوبوسی که در ایتالیا خاکستر شد! (+فیلم)
جلب توجه است بدانید اتومبیل تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سی ان جی استفاده می کنند در اروپا فوق العاده مورد استفاده قرار می گیردند بویژه در یونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا…